Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ArgeşFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş

15 noiembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi:
  • medic specialist S (specialitatea pediatrie) – 1 post Vi normă;
  • medic specialist S (medicină de familie, neurologie pediatrica, psihiatrie pediatrică ) -1 post 1/2 normă.
 • la Centrul de îngrijire şi Asistenţă Bascovele – medic specialist S (medicină de familie) -1 post;
 • la Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi Vultureşti – medic specialist S (medicină de familie sau neuropsihiatrie) S -1 post;
 • la Complexul de Servicii Comunitare Câmpulung – referent de specialitate, gradul IIS -1 post;
 • la Complexul de Servicii pentru Copii cu Dizabilităţi Costeşti – referent de specialitate, gradul IIS -1 post;
 • la Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi Vultureşti – administrator, treapta I M – 1 post;
 • la Centrul de îngrijire şi Asistenţă Bascovele – magaziner M -1 post;
 • la Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi Vultureşti – îngrijitor – 1 post;
 • la Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare – muncitor calificat treapta II – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi:
  • medic specialist S ( specialitatea pediatrie) -1 post Vi normă;
  • medic specialist S (medicină de familie sau neurologie pediatrică sau psihiatrie pediatrică ) -1 post 1/2 normă.
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul de licenţă sănătate, specializarea medicină, specialitatea pediatrie sau medicină de familie sau neurologie pediatrică sau psihiatrie pediatrică, sau asimilate;
  • candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Medicilor din România şi să aibă aviz de drept de liberă practică valabil.
 • la Centrul de îngrijire şi Asistenţă Bascovele – medic specialist S (medicină de familie) -1 post:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul de licenţă – sănătate, specializarea medicină, specialitatea medicină de familie;
  • candidatul trebuie să aibă caiitatea de membru în Colegiul Medicilor din România şi să aibă aviz de drept de liberă practică valabil.
 • la Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi Vultureşti – medic specialist S (medicină de familie sau neuropsihiatrie) – I post:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul de licenţă – sănătate, specializarea medicină, specialitatea medicină de familie sau neuropsihiatrie;
  • candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Medicilor din România şi să aibă aviz de drept de liberă practică valabil.
 • la Complexul de Servicii Comunitare Câmpulung, pentru postul de referent de specialitate, gradul II:
  • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor – 1 an.
 • la Complexul de Servicii pentru Copii cu Dizabilităţi Costeşii, pentru
  • postul de referent de specialitate, gradul IIS:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul ştiinţelor economice sau ştiinţelor administrative, specializare administraţie publică sau în domeniul ştiinţelor juridice, specializarea drept;
  • vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului scos la concurs-1 an.
 • la Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi Vultureşti, pentru postul de administrator, treapta IM:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă – minimum 3 ani.
 • la Centrul de îngrijire şi Asistenţă Bascovele, pentru postul de magaziner M:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă – minimum 1 an.
 • la Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi Vultureşti, pentru postul de îngrijitor:
  • studii generale sau medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă – nu este cazul.
 • la Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare, pentru postul de muncitor calificat întreţinere treapta II:
  • condiţii generale şi specifice de ocupare a postului (condiţii minime): studii generale, autorizaţie fochist;
  • vechime în specialitate, minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 decembrie 2017, ora 08.30: proba practică (pentru personalul muncitor şi de deservire);
 • 11 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comuncate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Piteşti, Calea Drăgâşani nr. 8, etaj 1, tel 0248/271131, int. 24 şi 25.

Apply for this Job