Funcții contractuale (5 posturi) – Teatrul Municipal „Tony Bulandra” din TârgovişteFuncții contractuale (5 posturi)

Teatrul Municipal „Tony Bulandra” din Târgovişte

12 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Teatrul Municipal „Tony Bulandra” din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, astfel:

 1. referent specialitate secretariat SIII;
 2. muncitor din activitatea specifică – sunet II;
 3. muncitor din activitatea specifică – mânuitor decor III;
 4. artist plastic S debutant;
 5. şofer II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent de specialitate secretariat SIII:
  • vechime minimă în muncă de 6 luni;
  • experienţă profesională în activitatea de secretariat;
  • cunoştinţe solide operare calculator (internet, Word, Excel);
  • cunoaşterea a două limbi de circulaţie internaţională, una nivel avansat iar cealaltă nivel mediu);
  • abilităţi de comunicare şi lucra în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă;
  • preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres;
  • adaptabilitate, iniţiativă, responsabilitate şi atenţie la detalii;
  • conduită etică exemplară;
  • disponibilitate la program de lucru repartizat inegal.
 • muncitor din activitatea specifică – sunet II:
  • studii medii sau profesionale;
  • calificare în domeniul electric (electrician, tehnician în domeniul electric), domeniul electronic, domeniul informatic, domeniul producţiei audio;
  • vechime în calificarea cerută de minimum 3 ani;
  • activitatea desfăşurată într-o instituţie/companie de teatru, spectacole, în activitatea de realizare sunet constituie un avantaj;
  • conduită etică exemplară;
  • disponibilitate la program repartizat inegal.
 • muncitor din activitatea specifică – mânuitor decor III:
  • studii medii sau generale;
  • abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă;
  • preocuparepentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă fia condiţii de stres;
  • adaptabilitate, iniţiativă, responsabilitate şi atenţie la detalii;
  • conduită etică exemplară:
  • disponibilitate la program repartizat inegal.
 • artist plastic S debutant:
  • studii superioare (diplomă de licenţă) specializarea ştiinţe umaniste şi arte;
  • specializările din ramura arte – arte vizuale (arte plastice, arte decorative, artă murală, ceramică – sticlă – metal, scenografie şi eveniment artistic);
  • abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă;
  • preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres;
  • adaptabilitate, iniţiativă, responsabilitate şi atenţie la detalii;
  • conduită etică exemplară;
  • disponibilitate la program repartizat inegal.
 • şofer II:
  • studii medii – diplomă de bacalaureat;
  • permis de conducere categoriile Bm C şi D;
  • atestat profesional de transport persoane;
  • vechime în muncă în activitatea de conducător auto categoriile B, C şi D de minim 1 an;
  • abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă;
  • preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres;
  • adaptabilitate, iniţiativă, responsabilitate şi atenţie la detalii;
  • conduită etică exemplară;
  • disponibilitate la program de lucru repartizat inegal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 septembrie 2017: termenul limită de depunere a dosarelor (candidaţii care se vor înscrie la concursul organizat pentru ocuparea postului de artist plastic S debutant vor depune, odată cu dosarul de înscriere, un portofoliu al lucrărilor executate de aceştia până la data depunerii dosarului);
 • 05 octombrie 2017, ora 11.00: proba scrisă;
 • 05 octombrie 2017, ora 14.30: proba practică (pentru postul de artist plastic S debutant);
 • 10 octombrie 2017, ora 10.00: proba 2017: proba interviu (pentru postul de referent specialitate secretariat S III);
 • 10 octombrie 2017, ora 11.00: proba 2017: proba interviu (pentru postul de muncitor din activitatea specifică sunet II);
 • 10 octombrie 2017, ora 12.00: proba 2017: proba interviu (pentru postul de muncitor din activitatea specifică – mânuitor decor III);
 • 10 octombrie 2017, ora 13.00: proba 2017: proba interviu (pentru postul de şofer II);
 • 10 octombrie 2017, ora 14.00: proba 2017: proba interviu (pentru postul de artist plastic S debutant);

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului Municipal „Tony Bulandra” din Târgovişte, bd. Regele Carol I nr.43, Cod 130024, Judeţul Dâmboviţa, telefon: 0245/210.046.

Apply for this Job