Funcții contractuale (5 posturi) – Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă din LovrinFuncții contractuale (5 posturi)

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă din Lovrin

31 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă din Lovrin, Judeţul Timiş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 • 1 cercetător ştiinţific CS – Laboratorul ameliorare Ovăz;
 • 1 cercetător ştiinţific CS – Laboratorul ameliorarea şi producere plante furajere;
 • 1 cercetător ştiinţific CS III – Laboratorul ameliorarea şi producere plante furajere;
 • 2 muncitori.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru CS:
  • diplomă universitară cu media de cel puţin 8;
  • cunoştinţe de tehnică experimentală vechime 2 ani sau 4 ani în alte activităţi agricole.
 • pentru CS III:
  • articole ştiinţifice de specialitate în domeniul în care candidează vechime 6 sau 4 ani dacă are titlul de doctor 10 ani pentru cei ce provin din afara învăţământului superior sau 8 ani pentru cei ce deţin titlul de doctor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 23 noiembrie 2018, ora 10:00: proba orală, practică, interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 • Dosarul va conţine în mod obligatoriu documentele:
  • cerere-tip de înscriere la concurs,
  • curriculum vitae Europass,
  • copii legalizate după diploma de bacalaureat,
  • diplomă licenţă, însoţite de foaie matricolă,
  • copii legalizate după diplomele cursurilor postuniversitare,
  • a cursurilor de specializare şi/sau perfecţionarea profesionala, inclusiv diploma de doctor (dacă este cazul),
  • memoriu de activitate, lista lucrărilor ştiinţifice şi de popularizare publicate grupate conform anexei 2,
  • lista rezultatelor de cercetare deosebite, copii de pe brevete şi/sau adeverinţe de omologare,
  • lista proiectelor internaţionale şi naţionale la care participă concurentul,
  • lucrări reprezentative publicate (10 lucrări),
  • extrase xerox din lucrările ştiinţifice mai importante (prima pagină din care se poate observa autorul şi titlul – 10 lucrări),
  • copie certificat naştere, căsătorie, act identitate, copie carte muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă după caz,
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere,
  • alte documente care relevă cursuri, specializări efectuate.
 • Bibliografia pentru concurs este afişat la sediul unităţi S.C.D.A. Lovrin.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă din Lovrin, str. Principală nr. 200, Judeţul Timiş, telefon 0256/381.401.

Apply for this Job