Funcții contractuale (5 posturi) – Spitalul Municipal Câmpina, județul PrahovaFuncții contractuale (5 posturi)

Spitalul Municipal Câmpina, județul Prahova

20 decembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal Câmpina, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de:

 1. șef Birou Administrativ – inginer IA pentru Biroul Administrativ;
 2. inginer IA pentru Compartimentul Securitatea Muncii;
 3. îngrijitoare curățenie pentru Ambulatoriul integrat;
 4. băieșiță pentru Laboratorul de Recuperare, medicină fizică și balneologie;
 5. șofer autosanitară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef Birou Administrativ – inginer IA:
  • studii superioare în domeniul fundamental științe inginerești;
  • cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • inginer IA:
  • studii superioare în domeniul fundamental științe inginerești;
  • cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitate;
  • curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. b, H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu o durată de cel puțin 80 de ore;
  • absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învățământ postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 180 de ore,
  • îndeplinirea cerințelor se atestă prin diplomă de studii și certificatele de absolvire a cursurilor prevăzute la lit. b) și c).
  • cerința minimă prevăzută la lit. b) și c) este considerată îndeplinită și în situația în care persoana a obținut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securității și sănătății în muncă;
  • certificat de absolvire a cursului de cadru tehnic cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor.
 • îngrijitoare curățenie și băieșiță:
  • școala generală;
  • 6 luni vechime.
 • șofer autosanitară III:
  • permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;
  • studii – 10 clase;
  • cel puțin 5 ani vechime ca șofer profesionist;
  • diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 ianuarie 2020, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 februarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 06 februarie 2020, ora 10.00: proba orală/interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Câmpina, județul Prahova, bd. Carol I nr. 117, la Biroul R.U.N.O.S., telefon 0244/337.351, interior 102.

Apply for this Job