Funcții contractuale (5 posturi) – Spitalul Clinic Militar de Urgenţă ,,Dr. Victor Popescu “, TimişoaraFuncții contractuale (5 posturi)

Spitalul Clinic Militar de Urgenţă ,,Dr. Victor Popescu “, Timişoara

27 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Militar de Urgenţă ,,Dr. Victor Popescu “, cu sediul în Timișoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

 • asistent medical debutant ID 1312591 din microstructura Sterilizare;
 • infirmieră debutant ID 1312352, personal auxiliar sanitar/Secția Chirurgie Generală;
 • infirmiera debutantă, ID 91312352, în Personal auxiliar sanitar din Secția Anestezie și Terapie Intensivă;
 • referent de specialitate gradul I – ID 1312225 în microstructura Compartimentul Evidență și Completare Efective;
 • muncitor necalificat I ID 1312843 în microstructura Bloc Alimentar – Logistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical debutant ID 1312591 din microstructura Sterilizare:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
  • diploma de bacalaureat;
  • curs practic de igiena și sterilizare în unitățile medicale sau echivalent, organizai de furnizori autorizați de Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și
  • certificat de membru eliberat de Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România vizat la zi;
  • asigurare de răspundere civilă valabilă;
  • adeverință pentru participare la concurs conform anexei din Hotărârea nr. 35 din 22.12.2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților medicali din România însoțite de avizul anual;
  • nivelul de acces la informații clasificate este de „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • fără vechime în specialitate.
 • infirmieră debutant ID 1312352 Personal auxiliar sanitar/Secția chirurgie generală și infirmieră debutant, ID 91312352, în Personal auxiliar sanitar din Secția Anestezie și terapie intensive:
  • studii generale;
  • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști. Moașelor și Asistenților Medicali din România sau cus de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și Certificare;
  • nivelul de acces la informații clasificate este de „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • fără vechime în specialitate.
 • referent de specialitate gradul I – ID 1312225 în microstructura Compartiment Evidență și Completare Efective:
  • absolvent/ă de studii superioare de lunga durată în științe ale comunicării sau științe juridic e/master în domeniul economic;
  • cunoștințe avansate în utilizarea programului Microsoft Office Excel Acces și Microsoft Project;
  • vechimea în specialitate resurse umane – 8 ani;
  • vechimea în muncă – minim 6 ani și 6 luni;
  • nivelul de acces la informații clasificate este de „secret”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”.
 • muncitor necalificat I – ID 1312843 în microstructura Bloc Alimentar – Logistică medicală:
  • studii generale, minim 10 clase;
  • acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în cazul în care acesta este declarat admis;
  • fără vechime;
  • nivelul de acces la informații clasificate este de „secret de serviciu*4, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”.
 • Alte cerințe:
  • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu și de a-și asuma responsabilitatea;
  • capacitatea de a lucra independent și/sau în echipă;
  • loialitatea față de instituție;
  • disponibilitate pentru lucrul în program prelungit și abilități de comunicare;
  • aptitudini organizatorice, de execuție și administrative. Reușește să stabilească cu ușurința contacte cu persoanele din jur. Este o fire dinamică.
  • rezistență la stres și efort prelungit.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 decembrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 decembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 06 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu“, Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 7, judeţul Timiş, telefon 0256/201.811, interior 171.

descarca: 20191123_NS_xx-anunt-publicare-decembrie-2019.doc 56KB DOC

Apply for this Job