Funcții contractuale (5 posturi) – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 53 din TimişoaraFuncții contractuale (5 posturi)

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 53 din Timişoara

28 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 53 din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. Îngrijitor copii – 1,5 posturi;
 2. Muncitor – 1 post;
 3. Muncitor – Bucătar – 2 posturi;
 4. Administrator financiar (contabil) – 0,5 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Îngrijitor copii:
  • nivelul studiilor: cel puţin 8 clase;
  • experienţă de cel puţin 1 an pe post similar în grădiniţă;
  • abilitate de relaţionare cu copiii de vârstă preşcolară şi cu întreg personalul unităţii;
  • abilităţi de muncă în echipă;
  • disponibilitatea de muncă în două schimburi;
  • răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat, de securitatea copiilor de vârstă preşcolară:
  • să ştie să folosească ustensile de lucru precum şi produsele de curăţenie;
  • răspunde de inventarul încredinţat;
  • să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre şi autocontrol.
 • Muncitor – Bucătar:
  • nivelul studiilor: medii de specialitate/profesionale/califîcare în domeniu;
  • abilităţi de relaţionare – comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
  • să aibă vechimea în muncă cel puţin 3 ani;
  • să aibă cunoştinţe de legislaţie specifice locului de muncă, în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi P.S.I.
 • Administrator financiar (contabil):
  • să aibă studii superioare de specialitate (contabilitate şi informatică de gestiune în sistemul bugetar);
  • să aibă cunoştinţe de utilizare a programelor Word, Excel, Edusal, Expert Bugetar – programul de contabilitate utilizat de către unităţile de învăţământ din judeţul Timiş;
  • să aibă cunoştinţe utilizare platformă Forexebug (Sistemul Naţional de Raportare – implementare buget anual, repartizare credite bugetare, efectuare recepţii şi plăţi);
  • să aibă cunoştinţe utilizare platformă SIIIR – Date financiare;
  • să aibă cunoştinţe utilizare sistemul naţional de coduri IBAN de trezorerie specifice instituţiilor de învăţământ;
  • să aibă lucraţi minimum 5 ani în domeniu (în învăţământ).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01-10 august 2017, orele 10:00-12:00: perioada limită de depunere a dosarelor;
 • 22 august 2017, ora 09:00: proba scrisă;
 • 22 august 2017, ora 11:00: proba practică;
 • 22 august 2017, ora 14:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 53 din Timişoara, str. Pestalozzi nr. 4, judeţul Timiş, telefon: 0256/432.014, 0724/368.575.

Apply for this Job