Funcții contractuale (5 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului HunedoaraFuncții contractuale (5 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

22 iulie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • inspector de specialitate – economist, grad II, în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență Brănișca:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției – minimum 6 luni;
 • muncitor calificat – bucătar, treapta III, în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență Geoagiu:
  • studii generale absolvite cu certificat capacitate/absolvire a învățământului de 8 clase/școală profesională/studii medii;
  • calificare – bucătar;
  • vechime în domeniul postului – minimum 3 ani.
 • muncitor calificat – șofer, treapta IV, în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență Geoagiu :
  • studii generale absolvite cu certificat capacitate/absolvire a învățământului de 8 clase/școală profesională/studii medii;
  • permis de conducere categoria B, C;
  • nu necesită vechime.
 • muncitor calificat – întreținere, treapta IV, în cadrul Centrului de plasament pentru copilul cu handicap Hunedoara:
  • studii generale absolvite cu certificat capacitate/absolvire a învățământului de 8 clase/școală profesională/studii medii;
  • calificare mecanic/lăcătuș/instalator/electrician;
  • nu necesită vechime.
 • muncitor calificat – șofer, treapta IV, în cadrul Centrului de plasament Lupeni :
  • studii generale absolvite cu certificat capacitate/absolvire a învățământului de 8 clase/școală profesională/studii medii;
  • permis de conducere categoria B, C;
  • nu necesită vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 august 2019, ora 11.00 proba scrisă;
 • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0254/233.341 sau la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara: Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara – Serviciul Resurse Umane, Salarizare.

Apply for this Job