Funcții contractuale (5 posturi) – Administraţia Naţională „Apele Române“, Administraţia Bazinală de Apă Mureş - Sistemul de Gospodărire a Apelor AradFuncții contractuale (5 posturi)

Administraţia Naţională „Apele Române“, Administraţia Bazinală de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad

23 noiembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Naţională „Apele Române“, Administraţia Bazinală de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de conducere/execuție, vacante, după cum urmează:

 1. șef SH din subordinea S.G.A. la S.H. Arad;
 2. șef formație la F.3 Arad/S.H. Arad;
 3. inginer la EL, UCC – S.C.H.;
 4. muncitor hidrometru la Stația Hidrologică Arad;
 5. mașinist la mașini pentru terasamente la FIOM.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef SH:
  • studii superioare în domeniul: hidrotehnică, geologie, construcții civile și industriale, ingineria mediului, îmbunătățiri funciare, geodezie;
  • vechime: minimum 6 ani în specialitatea studiilor tehnice și minimum 3 ani în gospodărirea apelor.
 • șef formație:
  • studii medii/superioare în domeniul: hidrotehnică, geologie, construcții civile și industriale, ingineria mediului, îmbunătățiri funciare, geodezie;
  • vechime: minimum 3 ani în specialitatea studiilor tehnice și minimum 2 ani în gospodărirea apelor;
  • disponibilitate la muncă de teren.
 • inginer:
  • studii superioare în domeniul hidrotehnică, geologie, construcții civile și industriale, ingineria mediului, îmbunătățiri funciare, geodezie
  • fără vechime.
 • muncitor hidrometru:
  • studii medii
  • calificare în meseria de muncitor hidrometru prezintă un avantaj
  • fără vechime.
 • mașinist:
  • studii medii
  • calificare în meseria de mașinist
  • posesor permis de conducere categoriile B, Tr.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 decembrie 2021, ora 11.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor
 • șef SH și șef formație, inginer:
  • 17 decembrie 2021, ora 09.00: prba scrisă;
  • 21 decembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.
 • muncitor hidrometru:
  • 17 decembrie 2021, ora 08.30: prba practică;
  • 21 decembrie 2021, ora 08.30: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii privind tematica, bibliografia şi probele de concurs la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad, din Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 101, telefon 0257/280.362, interior 4144.

descarca: ANUNT-posturi.-gov-5-pst-vc-SGA-Arad.docx 16KB DOCX

Apply for this Job