Funcții contractuale (40 posturi) – Direcţia Asigurare Logistică IntegratăFuncții contractuale (40 posturi)

Direcţia Asigurare Logistică Integrată

11 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată (6 luni) a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, din cadrul Centrelor/Bazei de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Meridian” – Mamaia, „Diana” – Saturn și „Piersicul” – Neptun, județul Constanța, după cum urmează:

 • Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Meridian” – Mamaia
  • 1 post de referent II-IA, poz. 425:
   • studii liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare de contabil/curs contabilitate sau liceul economic cu diplomă de bacalaureat, cu competențe în contabilitate;
   • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
  • 7 posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar), poz. 650-656:
   • studii gimnaziale și calificare de bucătar;
   • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
  • 1 post de bufetier (barman), poz. 659:
   • studii gimnaziale și calificare de barman/bufetier/lucrător în alimentație publică;
   • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
  • 1 post de magaziner, poz. 427:
   • studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
   • vechime în muncă 1 an și vechime în specialitate 6 luni.
 • Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Diana” – Saturn:
  • 1 post de inspector de specialitate gradul III-I, poz. 467:
   • studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență (S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental: științe inginerești sau științe sociale – ramura de științe: științe juridice, șiințe economice sau științe militare, informații și ordine publică – domeniul de licență științe militare, informații și ordine publică;
   • cunoștințe operare calculator (Word și Excel);
   • vechime în muncă 5 ani;
   • vechime în specialitate 6 luni;
  • 1 post administrator II-I, poz. 469:
   • studii liceale cu diplomă de bacalaureat:
   • cunoștințe operare programe (MS Office – Word și Excel);
   • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
  • 2 posturi de referent II-IA, poz. 470-471:
   • studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
   • calificare de contabil/curs contabilitate sau liceul economic cu diplomă de bacalaureat, cu competențe în contabilitate;
   • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
  • 5 posturi de funcționar (la recepție), poz. 472-476:
   • studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
   • calificare de recepționer/curs de recepționer;
   • cunoștințe operare programe (MS Office – Word);
   • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
  • 2 posturi de muncitor calificat IV-I (fochist), poz. 479-480:
   • studii gimnaziale;
   • calificare de fochist;
   • autorizație ISCIR;
   • atestat fochist clasa C;
   • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
  • 13 posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar), poz. 702-714:
   • studii gimnaziale și calificare de bucătar;
   • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
  • 3 posturi de bufetier (barman), poz. 715-717:
   • studii gimnaziale și calificare de barman/bufetier/lucrător în alimentație publică;
  • 1 post de paznic, poz. 502:
   • studii gimnaziale;
   • atestat profesional de paznic/agent de pază/agent de securitate;
   • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate.
 • Baza de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Piersicul” – Neptun:
  • 2 posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar), poz. 735-736:
   • studii gimnaziale și calificare de bucătar;
   • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 aprilie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • Concursurile se vor desfășura la Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Meridian” stațiunea Mamaia, bd. Mamaia (hotel Meridian) și vor consta în:
 • Proba scrisă: 30.05.2019; orele de desfășurare a probei sunt următoarele:
  • pentru posturile de referent II-I A, ora 09.00;
  • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (bucătar) ora 09.00;
  • pentru postul de paznic, ora 09.00;
  • pentru postul de inspector de specialitate gradul III-I, ora 09.00;
  • pentru postul de magaziner, ora 13.00;
  • pentru posturile de bufetier (barman), ora 13.00;
  • pentru posturile de funcționar (la recepție), ora 12.30;
  • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (fochist), ora 13.00;
  • pentru postul de administrator II-I, ora 15.30.
 • Interviul: 05.06.2019; orele de desfășurare a probei sunt următoarele:
  • pentru posturile de referent II-IA, ora 09.00;
  • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (bucătar), ora 09.00;
  • pentru postul de paznic, ora 09.00;
  • pentru postul de inspector de specialitate gradul III , ora 09.00;
  • pentru postul de magaziner, ora 13.00;
  • pentru posturile de bufetier (barman), ora 13.00;
  • pentru posturile de funcționar (la recepție), ora 12.30;
  • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (fochist), ora 13.00;
  • pentru postul de administrator II-I, ora 15.30.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Generale Logistică din București, str. Eforie, nr. 3, sector 5, corpul B, et. 1, camera 112, telefon 021/303.70.80, interior 30434, sau la sediul centrelor telefon: 0241/831.888.

descarca: 2.-ANUNT-scris-sezonieri-2019.doc 163KB DOC

Apply for this Job