Funcții contractuale (4 posturi) – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă BrăilaFuncții contractuale (4 posturi)

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila

31 august 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale, după cum urmează:

 1. contabil șef (de conducere) – S.C.D.A. Brăila – sediu;
 2. auditor intern I (de execuție) – S.C.D.A. Brăila – sediu;
 3. referent resurse umane I (de execuție) – S.C.D.A. Brăila – sediu;
 4. consilier juridic I A(de execuție) – S.C.D.A. Brăila – sediu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • contabil șef:
  • studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență și vechime în specialitatea postului într-o instituție publică de minimum 7 am, certificat conform Ordinului nr. 496 din 31 martie 2014 privind atestarea cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, cunoștințe de operare PC și sistemul Electronic de raportare a Situațiilor financiare din Sectorul Public;
 • auditor intern I:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, vechime minimum 4 ani în specialitatea studiilor, vechime în muncă 5 ani, abilități de comunicare verbale și în scris, cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel), Internet Explorer;
 • consilier juridic IA:
  • studii superioare de lungă durată în domeniul juridic și 9 ani vechime în specializarea studiilor, înscris în Colegiul consilierilor juridici ca și consilier juridic definitiv;
 • referent de specialitate I:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, atestat inspector resurse umane acreditat ANC, vechime în domeniul resurselor umane minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 septembrie 2020, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 septembrie 2020, ora 10.00: susținerea probelor scrise – pentru funcțiile de conducere;
 • 29 septembrie 2020, ora 11.00: susținerea probelor scrise – pentru funcțiile de execuție;
 • 29 septembrie 2020, ora 15.00: susținerea probelor interviu pentru toate funcțiile, în ordine alfabetică.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila din Șos. Vizirului km. 9, telefon 0372/919.532, 0726/292.705, 0726/710.072, e-mail secretariat@scdabraila.ro sau SCDA.Braila@asas.ro.

Apply for this Job