Funcții contractuale (4 posturi) – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ClujFuncții contractuale (4 posturi)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

26 mai 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • psiholog principal (S), la Centrul comunitar județean – Centrul de recuperare pentru copii cu handicap motor/fizic neuropsihic Cluj, Cluj-Napoca:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental – științe sociale, ramura de știință – psihologie, specializarea – psihologie;
  • atestat de liberă practică în psihologie clinică/psihoterapie – Colegiul Psihologilor din România;
  • vechime în muncă minimum 7 ani în specialitatea studiilor.
 • psiholog practicant (S), la Unități de tip familial Gherla:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental – științe sociale, ramura de știință – psihologie și științe comportamentale, specializarea – psihologie;
  • atestat de liberă practică în psihologic clinică/psihoterapic – Colegiul Psihologilor din România;
  • vechime de minimum 1 an în specialitatea studiilor.
 • psiholog practicant (S), la Centrul de Reabilitare Socială și Primire în Regim de Urgență a Victimelor Traficului de Persoane, Intervenție în Situații de Trafic, Migrație și Repatrieri din Câmpia Turzii:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental – științe sociale, ramura de știință – psihologic și științe comportamentale, specializarea – psihologic;
  • atestat de liberă practică – Colegiul Psihologilor din România;
  • vechime de minimum 1 an în specialitatea studiilor.
 • șef centru (S), gradul II, la Centrul de Zi „Spiridușii“ și Centrul Maternal „Iris“ din Câmpia Turzii:
  • studii superioare universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie cu vechime în muncă minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale;
  • absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative cu vechime în muncă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 iunie 2020, ora 08.30: proba scrisă (șef centru și psiholog principal);
 • 17 iunie 2020, ora 11.00: proba scrisă (psiholog practicant);
 • 25 iunie 2020: proba interviu (pentru toate posturile).

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 37-39, Serviciul Resurse Umane, telefon 0264/420.146 şi 0264/420.147, interior 433.

descarca: dgaspc_cluj_nr.16925_18.05.2020.pdf 279KB PDF

Apply for this Job