Funcții contractuale (4 posturi) – Direcţia de Servicii Sociale BraşovFuncții contractuale (4 posturi)

Direcţia de Servicii Sociale Braşov

19 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Servicii Sociale Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

 • a) Centrul de Îngrijire de Zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra”:
  • asistent social practicant, angajare pe perioada suspendării titularului, cel târziu până la dala de 08.08.2020: diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea asistenţă socială; minimum 6 luni vechime în specialitate.
 • b) Serviciul Asistenţă Socială pentru persoanele cu dizabilităţi:
  • asistent social practicant, angajare pe perioada suspendării titularului, cel târziu până la data de 30.06.2019: diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea asistenţă socială; minimum 6 luni vechime în specialitate.
 • c) Centrul Servicii Sociale pentru persoane vârstnice:
  • asistent social principal, angajare pe perioada suspendării titularului, cel târziu până la data de 28.03.2019: diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea asistenţă socială; minimum 5 ani vechime în specialitate; grad profesional principal.
 • d) Compartimentul Sănătate şi Securitate în muncă:
  • inspector de specialitate SII, angajare pe perioada suspendării titularului, cel târziu până la data de 10.07.2020, cu cerinţe:
   • curs absolvit cu diplomă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu durată de cel puţin 80 de ore, cu conţinutul minim conform anexei 6 lit. B din H.G. nr. 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
   • una din variantele de cerinţe de studii îndeplinită:
    • studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic; studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă ori echivalentă;
    • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă ori echivalentă în ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice;
   • minimum 6 luni vechime pe posturi ce presupun studii superioare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 august 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 14 august 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, Str. Panselelor nr. 23, județul Brașov, orele 8.30 – 16.00, telefon 0368/469.995, interior 857 sau 0727/760.919.

Apply for this Job