Funcții contractuale (4 posturi) – Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă AntidrogFuncții contractuale (4 posturi)

Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog

8 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie, vacante după cum urmează:

 1. Consilier grad I (specializare psihologie);
 2. Consilier grad I;
 3. Economist specialist IA;
 4. Pshiholog principal.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. psiholog principal – sunt necesare studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licența sau echivalenta în domeniul psihologie- specializarea psihologie; vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite -10 ani; experiență în programe de evaluare psihologică și tipuri de intervenție la copilul diagnosticat cu tulburare de spectru autist; experiență de minimum 1 an în aplicarea testelor psihologice la copil; experiență de minimum 5 ani în evaluarea clinică a copilului; autor/co-autor de publicații și articole în domeniul tulburării de spectru autist; cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională; cunoștințe de operare PC;
 2. economist specialist IA – sunt necesare studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 7 ani; cunoașterea și aplicarea legislației fiscal-bugetare; cunoștințe privind cantabilitatea cheltuielilor și veniturilor bugetare; cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională; cunoștințe de operare PC;
 3. consilier I – sunt necesare studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie-specializarea psihologie; vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 7 ani; cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională; cunoștințe de operare PC;
 4. consilier I – sunt necesare studii superioare absolvite cu diplomă de licență; vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 7 ani; experiență în contabilitate/ resurse umane; cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională; cunoștințe de operare PC.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 septembrie – 13 septembrie 2019, ora 16:00: perioada pentru depunerea dosarelor;
 • 19 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 26 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog din București, str. Pitar Moș nr. 7-15, sectorul 1, telefon 031.425.56.74.

descarca: Anunt-concurs-9.pdf 157KB PDF

Apply for this Job