Funcții contractuale (4 posturi) – Academia Tehnică MilitarăFuncții contractuale (4 posturi)

Academia Tehnică Militară

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Academia Tehnică Militară, din Ministerul Apărării Naţionale, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. Technician I în Compartimentul Securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologică legală;
 2. Arhivar debutant în Compartimentul documente clasificate;
 3. Referent IA în Secția secretariat a Facultății de sisteme electronice și informatice militare;
 4. Tehnician II în Departamentul de construcții, inginerie genistică și geometrică al Facultății de mecatronică și sisteme integrate de armament.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • tehnician I în Compartimentul Securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologică legală:
  • absolvirea cu diploma de bacalaureat a liceului;
  • curs de bază (80 ore) în domeniul SSM;
  • vechime cadru în domeniul apărării împotriva incediilor;
  • vechime cadru ethnic în domeniul apărării împotriva incediilor: minimum 3 ani si 6 luni.
 • arhivar debutant în Compartimentul documente clasificate:
  • absolvirea cu diploma de bacalaureat a liceului;
  • curs de specializare în domeniul IT sau competențe digitale certificate.
 • referent IA în Secția secretariat a Facultății de sisteme electronice și informatice militare:
  • absolvirea cu diploma de bacalaureat a liceului;
  • curs de specializare în domeniul IT sau competențe digitale certificate.
 • tehnician II în Departamentul de construcții, inginerie genistică și geometrică al Facultății de mecatronică și sisteme integrate de armament:
  • absolvirea cu diploma de bacalaureat a liceului;
  • curs de specializare în domeniul construcțiilor;
  • vechime în domeniul construcțiilor: minimum 3 ani si 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • tehnician I în Compartimentul Securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologică legală :
  • 09 august 2017, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 06 septembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă;
  • 13 septembrie 2017, ora 09.00: proba inteviu.
 • arhivar debutant în Compartimentul documente clasificate:
  • 09 august 2017, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 06 septembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă;
  • 13 septembrie 2017, ora 11.00: proba inteviu.
 • referent IA în Secția secretariat a Facultății de sisteme electronice și informatice militare:
  • 09 august 2017, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 26 septembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă;
  • 03 octombrie 2017, ora 09.00: proba inteviu.
 • tehnician II în Departamentul de construcții, inginerie genistică și geometrică al Facultății de mecatronică și sisteme integrate de armament.
  • 09 august 2017, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 26 septembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă;
  • 03 octombrie 2017, ora 11.00: proba inteviu.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Academiei Tehnice Militare (U.M. 02648 Bucureşti), Bulevardul George Coşbuc, nr. 39-49, sector 5, Bucureşti, telefon 021/335.46.46, interior 267.

Apply for this Job