Funcții contractuale (4 posturi) – Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, din Ministerul Apărării NaţionaleFuncții contractuale (4 posturi)

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, din Ministerul Apărării Naţionale

17 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de personal civil contractual, astfel:

 • Consilier juridic gr. IA în Compartimentul asistenţă juridică;
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme integrate de armament şi apărare CBRN din Centrul de excelenţă în sisteme integrate de armament şi geniu la Facultatea de sisteme integrate de armament, geniu şi mecatronică;
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme autopropulsate din Centrul de excelenţă în sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru apărare şi securitate la Facultatea de aeronave şi autovehicule militare;
 • Muncitor calificat III (cizmar) la grupa deservire din plutonul logistic la Directorul general administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Consilier juridic gr. IA în Compartimentul asistenţă juridică;
 • Condiţii specifice:
  • Absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor univesitare în programul de studii/domeniul de studii Drept;
  • Vechime în specialitatea studiilor: minim 8 ani, din care cel puţin 5 ani experienţă procesuală (înscrisuri din care să reiasă vechimea în specialitatea studiilor şi experienţa procesuală);
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme integrate de armament şi apărare CBRN din Centrul de excelenţă în sisteme integrate de armament şi geniu la Facultatea de sisteme integrate de armament, geniu şi mecatronică;
 • Condiţii specifice:
  • Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului;
  • Studii de specialitate în domeniul armament, muniţii, optică, optoelectronică;
  • Vechime în muncă în domeniul armament, muniţii, optică, optoelectronică: minim 6 ani şi 6 luni;
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme autopropulsate din Centrul de excelenţă în sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru apărare şi securitate la Facultatea de aeronave şi autovehicule militare;
 • Condiţii specifice:
  • Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului;
  • Studii de specialitate în domeniul autovehiculelor sau mecanic;
  • Cunoştiinţe minime de specialitate în domeniul autovehiculelor sau mecanic;
  • Deţine permis de conducere categoria B;
  • Vechime în muncă în domeniul autovehiculelor sau mecanic: minim 6 ani şi 6 luni;
 • Muncitor calificat III (cizmar) la grupa deservire din plutonul logistic la Directorul general administrativ;
 • Condiţii specifice:
  • Studii medii/generale;
  • Certificat de calificare în meseria de cizmar;
  • Vechime în muncă în meseria de cizmar: minim 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Dosarele de concurs se depun la sediul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, bulevardul George Coşbuc nr. 39-49, sector 5, Bucureşti, persoană de contact Plt.adj. Văleanu Florin nr. de telefon 021/3354664 int.267.
 • Depunerea dosarelor de concurs: 18 – 31.10.2018, intervalul orar 08.00 – 14.00
 • Selecţia dosarelor de concurs : 01 – 02.11.2018
 • Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 02.11.2018, după ora 15.00
 • Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 05.11.2018, intervalul orar 08.00-14.00
 • Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor: 06.11.2018, până la ora 15.00
 • Desfăşurarea probei de concurs – probă scrisă – 08.11.2018, astfel:
 • Ora 09.00 pentru următorul post:
 • Consilier juridic gr. IA în Compartimentul asistenţă juridică;
 • Ora 11.00 pentru următoarele posturi:
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme integrate de armament şi apărare CBRN din Centrul de excelenţă în sisteme integrate de armament şi geniu la Facultatea de sisteme integrate de armament, geniu şi mecatronică;
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme autopropulsate din Centrul de excelenţă în sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru apărare şi securitate la Facultatea de aeronave şi autovehicule militare;
 • Susţinerea probei practice: 08.11.2018, astfel:
  • Ora 10.00 pentru următorul post:
 • Muncitor calificat III (cizmar) la grupa deservire din plutonul logistic la Directorul general administrativ;
 • Corectarea şi afişarea rezultatelor 09.11.2018 până la ora 15.00
 • Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise/practice până la 12.11.2018 ora 14.00
 • Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise/practice şi afişarea rezultatelor: 13.11.2018 până la ora 15.00
 • Susţinerea interviului: 14.11.2018, astfel:
 • Ora 09.00 pentru următorul post:
 • Consilier juridic gr. IA în Compartimentul asistenţă juridică;
 • Ora 10.00 pentru următorul post:
 • Muncitor calificat III (cizmar) la grupa deservire din plutonul logistic la Directorul general administrativ;
 • Ora 11.00 pentru următoarele posturi:
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme integrate de armament şi apărare CBRN din Centrul de excelenţă în sisteme integrate de armament şi geniu la Facultatea de sisteme integrate de armament, geniu şi mecatronică;
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme autopropulsate din Centrul de excelenţă în sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru apărare şi securitate la Facultatea de aeronave şi autovehicule militare;
 • Notarea interviului şi afişarea rezultatelor: 15.11.2018 până la ora 15.00
 • Depunerea eventualelor contestaţii ale interviului până la 16.11.2018 ora 14.00
 • Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatelor: 19.11.2018 până la ora 15.00
 • Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 20.11.2018

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, din Ministerul Apărării Naţionale, telefon 021.335.46.64, int. 267.

descarca: Anunt-aprobat-Internet-Gov.ro-17.10.2018.doc 105KB DOC

Apply for this Job