Funcții contractuale (34 posturi) – Clubul Sportiv „Olimpia” BucureștiFuncții contractuale (34 posturi)

Clubul Sportiv „Olimpia” București

10 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Clubul Sportiv „Olimpia” București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale (34 posturi), de execuție, vacante, de:

Compartimentul Sport:

 • 1 post – categoria antrenor specializare haltere – absolvent al studiilor de învățământ superior, licențiat cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, organizate de instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate în condițiile legii;
 • 2 posturi – categoria antrenor maestru specializare atletism – diplomă acordare categorie antrenor maestru/ cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, organizate de instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate în condițiile legii;
 • 2 posturi – categoria antrenor maestru – specializare baschet – diplomă acordare categorie antrenor maestru/ cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, organizate de instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate în condițiile legii;
 • 1 post – categoria antrenor asistent – specializare canotaj – absolvent al studiilor de învățământ superior, licențiat cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, organizate de instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate în condițiile legii;
 • 1 post – instructor sportiv (fitness/administrator bazin înot) – studii medii (absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat), diplomă licență/master, specialitate pentru susținerea unei activități de performanță și înaltă performanță, evaluare profesională pe ultimii doi ani.

Compartimentul Complex Natație:

 • 1 post – funcționar (recepție bazin înot) – studii medii/cu sau fără certificat de calificare în domeniu/ vechimea în specialitate minimum 2 ani.

Compartimentul Administrativ Cantină – Cămin Cazare:

 • 2 posturi – muncitor calificat I – (fochist) – studii medii/diplomă/ certificat de calificare – vechimea în specialitate minimum 3 ani.
 • 1 post – muncitor calificat I – (electrician) – studii medii/curs de specialitate minimum 6 luni/ vechimea în specialitate minimum 3 ani.
 • 1 post – muncitor calificat I – (amenajator baze sportive) – studii medii/vechimea minimum 1 an.
 • 1 post – muncitor calificat IV – (amenajator baze sportive) – studii medii/vechimea minimum 1 an.
 • 4 posturi – funcționar (recepție cămin) – studii medii/cu sau fără certificat de calificare în domeniu/ vechimea în specialitate minimum 2 ani.
 • 2 posturi – muncitor calificat I (bucătar) – studii medii/ diplomă/certificat de calificare – vechimea in specialitate minimum 3 ani.
 • 2 posturi – muncitor calificat I (ajutor bucătar) – studii medii/ diplomă /certificat de calificare – vechimea în specialitate minimum 1 an.
 • 2posturi – muncitor calificat I (ospătar) – studii medii/ diplomă, certificat de calificare – vechimea în specialitate minimum 3 ani.
 • 1 post – muncitor calificat I (spălător, călcător lenjerie) – studii medii/vechimea minimum 1 an;
 • 2 posturi – muncitor calificat I (spălător vase) – studii medii/vechimea minimum 1 an.
 • 2 posturi – referent de specialitate IA – studii superioare de specialitate – vechimea în specialitate minimum 2 ani.
 • 1 post – contabil IA studii medii – (liceu cu diplomă de bacalaureat) și absolvirea unui curs de formare/pregătire sau a unui program de perfecționare și/sau specializare care să ateste calificarea de contabil – vechime în specialitate minimum 1 an.

Compartimentul Logistică:

 • 1 post – inginer IA – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – vechimea în specialitatea minimum 5 ani; constituie avantaj cursuri de specializare acreditate conform legii în domeniile SSM, PSI-SU, curs de instruire pentru Autorizarea Operatorilor RSVTL
 • 1 post șofer I (profesionist microbuz) – studii medii – permis auto categoria D, vechimea minimum 5 ani, constituie avantaj școala pentru mecanici auto sau echivalent atestată cu certificate/diplomă, atestat transport rutier de persoane și cârd tahograf eliberat de ARR, cunoștințe temeinice de legislația rutieră, aviz psihologic de la o unitate medical agreată de Ministerul Transporturilor.
 • 1 post – muncitor calificat I (tâmplar) – studii medii – permis auto categoria B – vechimea minimum 2 ani

Compartimentul Financiar Contabilitate:

 • 1 post economist IA – studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – vechimea în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

Resurse Umane Secretariat Relații Publice:

 • 1 post economist IA – studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – vechimea în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 martie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 01 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă (antrenori, instructor sportiv, economiști IA, contabil IA, funcționari, inginer, referent de specialitate);
 • 01 aprilie 2020, ora 14.00: proba practică (toate posturile de muncitori calificați și șofer);
 • 06 aprilie 2020, ora 10.00: proba interviu (toate posturile).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține desfăşura la sediul C.S. „Olimpia” din Bucureşti, Şos. Iancului nr. 128A, sectorul 2, telefon 021/250.51.55, int. 144.

Apply for this Job