Funcţii contractuale (30 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din BucureştiFuncţii contractuale (30 posturi)

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din Bucureşti

14 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • 1 (un) post asistent medical licențiat – Nutriție și dietetică;
 • 1 (un) post asistent medical principal Igienă (PL);
 • 7 (șapte) posturi de asistent medical principal MG (PL);
 • 6 (șase) posturi de asistent medical MG (PL);
 • 1 (un) post asistent Radiologie debutant (PL);
 • 1 (un) registrator medical principal;
 • 8 (opt) posturi infirmiere;
 • 2 (două) posturi îngrijitoare;
 • 1 (un) post muncitor calificat IV (bucătar);
 • 1 (un) post muncitor calificat IV (operator instalații ardere);
 • 1 (un) post muncitor calificat (zugrav).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru postul de asistent medical licențiat Nutriție și Dietetică:
  • diplomă de licență în specialitate;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate;
  • autorizație de liberă practică;
 • pentru postul de asistent medical principal Igienă studii postliceale:
  • diplomă de școală sanitară postliceală;
  • minimum 5 ani vechime în specialitate;
  • adeverință de grad principal;
  • autorizație de liberă practică;
 • pentru postul de asistent medical principal (MG), studii postliceale;
  • diplomă de școală sanitară postliceală;
  • minimum 5 ani vechime în specialitate;
  • adeverința de grad principal;
  • autorizație de liberă practică;
 • pentru postul de asistent medical medicină generală, cu studii PL:
  • diplomă școală sanitară postliceală;
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • autorizație de liberă practică;
 • pentru postul de asistent medical debutant Radiologie cu PL:
  • diplomă școală sanitară postliceală;
  • autorizație de liberă practică;
 • pentru postul de registrator medical principal:
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • examen de grad principal;
  • 4 ani vechime în specialitate;
 • pentru posturile de infirmiere:
  • școală generală;
  • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților medicali sau de furnizorii autorizați;
  • 6 luni vechime în activitate;
 • pentru postul de îngrijitoare:
  • certificat absolvire școală generală;
 • pentru postul de muncitor calificat IV (bucătar):
  • certificat de calificare pentru meseria bucătar;
 • pentru postul de muncitor calificat IV (operator la instalațiile de ardere):
  • certificat de calificare;
 • pentru postul de muncitor calificat (zugrav):
  • certificat de calificare pentru meseria de zugrav.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 august 2019, ora 14:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 septembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 17 septembrie 2019, ora 09:00: proba practică/ interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” din Bucureşti, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 20, sectorul 4, telefon 021/460.30.26, interior 231.

Apply for this Job