Funcții contractuale (3 posturi) – Universitatea Naţională de Arte din BucureştiFuncții contractuale (3 posturi)

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

15 mai 2020

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

 1. inginer specialist IA – 1 post;
 2. subinginer, gradul IA (SSD) – 1 post;
 3. secretar, gradul I – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inginer specialist IA:
  • absolvent cu licență al unei facultăți de construcții în specializarea construcții, civile, industriale și agricole, hidrotehnică, căi ferate drumuri și poduri, instalații, utilaj tehnologic;
  • vechime de cel puțin 3 ani în funcția de inginer în domeniul construcțiilor civile și industriale, dovedită în ultima perioadă a activității;
  • cunoașterea medie a lucrului pe calculator în programele Microsoft Office – Word, Excel, Power Point, întocmire măsurători și devize pentru lucrări de reparații.
 • subinginer gradul IA (SSD):
  • absolvent cu licență a învățământului de scurtă durată în specializarea construcții civile industriale și agricole, hidrotehnică, căi ferate drumuri și poduri, instalații, utilaj tehnologic;
  • vechime de cel puțin 3 ani în funcția de subinginer în domeniul construcțiilor civile și industriale, dovedită în ultima perioada a activității;
  • cunoașterea medic a lucrului pe calculator în programele Microsoft Office – Word. Excel. Power Point, întocmire măsurători și devize pentru lucrări de reparații.
 • secretar, gradul I:
  • studii superioare de licență;
  • vechime de minimum 1 an în domeniul postului;
  • vechime de minimum 3 ani în muncă;
  • cunoașterea limbii engleze (scris, citit, conversat, nivel avansat);
  • abilități de comunicare și muncă în echipă, dinamism, perseverență, preocupare pentru calitatea muncii, rezistență la munca în condiții de stres, creativitate, adaptabilitate, inițiative;
  • capacitate de analiză și sinteză.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 mai 2020, ora 15.30 (vineri, între orele 09.00 – 13.30): termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • inginer specialist IA:
  • probă scrisă în data de 11 iunie 2020, ora 09.00;
  • interviul în data de 16 iunie 2020, ora 09.00.
 • subinginer gradul IA (SSD):
  • probă scrisă în data de 11 iunie 2020, ora 11.30;
  • interviul în data de 16 iunie 2020, ora 11.00.
 • secretar, gradul I:
  • probă scrisă și practică (calculator) în data de 11 iunie 2020, ora 13.30;
  • interviul în data de 16 iunie 2020, ora 13.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Universității Naţionale de Arte din Bucureşti, str. Gral. Constantin Budişteanu nr. 19, sectorul 1, telefon: 021/312.72.84, e-mail resurseumane@unarte.org.

Apply for this Job