Funcții contractuale (3 posturi) – Muzeul Municipiului BucureştiFuncții contractuale (3 posturi)

Muzeul Municipiului Bucureşti

 • Angajator: Muzeul Municipiului Bucureşti
 • Tip angajator: No Categories
 • Categoria postului: Funcție publică
 • Județ: (vezi pe hartă)
 • Tipul postului:
 • Nivelul postului:
14 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, astfel:

 1. Sef Sectie (S) II – Secţia Antropologie Socială şi Urbană;
 2. Referent de specialitate (S) I – Birou Resurse Umane;
 3. Muncitor calificat gradul profesional I – Serviciul Tehnic Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Sef Sectie (S) II – Secţia Antropologie Socială şi Urbană:
  • studii universitare de licenţă, absolvite cu cu diplomă de licentă, în domeniul fundamental ştiinţe umaniste şi arte, cf. nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, anexă a HG 575/2015;
  • studii universitare de masterat, absolvite cu cu diplomă de masterat, în domeniul fundamental ştiinţe umaniste şi arte, cf. nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, anexă a HG 575/2015;
  • studii universitare de doctorat, absolvite cu cu diplomă de masterat, în domeniul fundamental ştiinţe umaniste şi arte, cf. nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, anexă a HG 575/2015;
  • vechime în activitate de min. 10 ani;
  • experienţă funcṭie de conducere de min. 6 luni;
  • abilităţi de comunicare;
  • cunoaşterea profilului specific al Muzeului Municipiului Bucureşti;
  • experienţă de lucru în evidenţa patrimoniului cultural mobil, în organizarea colecţiilor, baze de date;
  • cunoştinţe în domenii specifice profilului Muzeului Municipiului Bucureşti (antropologie culturală, istorie, istoria artei, etc);
  • cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională, demonstrabil prin atestat(nivel min. acceptat C1, conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine);
  • experienţă în operare PC: Microsoft Office (Word, Excell, Acces, Power Point); Programe folosite în gestionarea patrimoniului cultural (DOCPAT); Internet Explorer; Procesare grafică (Adobe Photoshop, Corel Draw); Programe GIS (ArcGIS, Google Earth);
  • experienţă în realizarea expoziţiilor;
  • bibliografia personală (cărţi, studii, articole de specialitate publicate; vor fi anexate copii la CV);
  • comunicări ştiinţifice susţinute la diverse manifestări de specialitate interne şi internaţionale (sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane, congrese; vor fi anexate copii ale programelor manifestărilor la CV).
 • Referent de specialitate (S) I – Birou Resurse Umane:
  • studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licentă, în domeniile ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste;
  • vechime în activitate de min. 5 an;
  • abilităţi de comunicare;
  • cunoaşterea profilului specific al Muzeului Municipiului Bucureşti;
  • cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel min. acceptat B2,conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine);
  • experienţă în operare PC: Microsoft Office (Word, Excell, Acces, Power Point); Internet Explorer
  • disponibilitate pentru lucrul peste program.
 • Muncitor calificat gradul profesional I – Serviciul Tehnic Administrativ:
  • studii medii sau școală profesională absolvite;
  • atestat de calificare profesională în meseria de lăcătuș mecanic, obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil;
  • vechime in munca minim 10 ani;
  • abilităṭi de comunicare;
  • cunoaşterea profilului specific al Muzeului Municipiului București;
  • disponibilitate pentru lucrul peste program.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 martie 2017, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor ;
 •  07 aprilie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 •  07 aprilie 2017 ora 10.00: proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Municipiului Bucureşti, din Bulevardul I.C. Brătianu nr. 2, sectorul 3. Bucureşti, telefon: 021/315.68.58 sau 0762.254.605.

descarca: anunt-concurs-angajare-mmb.pdf 452KB PDF

Apply for this Job