Funcții contractuale (3 posturi) – Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de îmbunătățiri Funciare ConstanțaFuncții contractuale (3 posturi)

Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de îmbunătățiri Funciare Constanța

14 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de îmbunătățiri Funciare Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

        1 post inspector de specialitate debutant în cadrul Unității de Administrare Constanța Sud;

        1 post muncitor calificat I în cadrul Unității de Administrare Constanța Nord.-punctul de lucru SPB Seimeni;

        1 post muncitor calificat IV în cadrul Unității de Administrare Constanța Nord – punctul de lucru SPB Ghindărești+conductă refulare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

         pentru postul de inspector de specialitate debutant în cadrul Unității de Administrare Constanța Sud sunt necesare studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul de studii Inginerie civilă și instalații – Specializarea: Amenajări și Construcții Hidrotehnice/îmbunătățiri Funciare și Dezvoltare Rurală sau domeniul de studii Agronomie – Specializarea: Agricultură. Cunoștințe operare certificate prin atestat/adeverință/certificat cursuri operare PC nivel mediu (World, Excel și internet). Vechimea minimă în specialitate trebuie să fie între 0 luni – 6 luni în funcție;

        pentru postul de muncitor calificat I în cadrul Unității dc Administrare Constanța Nord – punctul de lucru SPB Seimeni este necesară următoarea pregătire: școala generală (8-10 ani) + diplomă de calificare cursuri cu profil electric/electromccanic/mecanic, eliberată conform prevederilor legale la momentul emiterii și atestat agent de securitate. Vechimea necesară pentru ocuparea postului trebuie să fie mai mare de 2 ani vechime în profesie;

        pentru postul de muncitor calificat IV în cadrul Unității de Administrare Constanța Nord – punctul dc lucru SPB Ghindărești+conductă refulare este necesară următoarea pregătire: școala generală (8-10 ani) + diplomă de calificare cursuri cu profil electric/electromecanic/mecanic, eliberată conform prevederilor legale la momentul emiterii și atestat agent de securitate. Vechimea necesară pentru ocuparea postului trebuie să fie între 0 luni – 6 luni vechime în profesie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2019: termen limită de depunere a dosarelor;

        pentru postul de inspector de specialitate debutant în cadrul Unității de Administrare Constanța Sud, comisia dc concurs își va desfășură activitatea la sediul Filialei Teritoriale de îmbunătățiri Funciare Constanța din, Str. Zburătorului nr. 4, astfel:

         selecția dosarelor în data de 02.09.2019, ara 10.00;

         proba scrisă în data de 06.092019, ora 10.00;

         proba interviu în data de 12.09.2019, ora 10.00.

        pentru posturile de muncitori calificați în cadrul Unității de Administrare Constanța Nord, comisia de concurs își va desfășură activitatea astfel:

         selecția dosarelor în data de 02.092019, ora 10.00, la sediul Filialei Teritoriale de îmbunătățiri Funciare Constanța, din Str. Zburătorului nr. 4;

         proba practică în data de 06.09.2019, ora 13.00, la sediul SRP1 Bas arabi, Poarta Albă;

         proba interviu în data de 12.09.2019, ora 10.00, la sediul Filialei Teritoriale de îmbunătățiri Funciare Constanța din Str. Zburătorului nr. 4.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială de îmbunătăţiri Funciare Dobrogea cu sediul în Constanta, Str. Zburătorului nr. 4, telefon 0241/654.010.

Apply for this Job