Funcţii contractuale (28 posturi) – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor BotoşaniFuncţii contractuale (28 posturi)

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani

13 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuție, temporar vacante de:

Biroului Control Oficial Siguranța Alimentelor

 • 5 posturi medic veterinar, grad I – pregătire de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani în specialitatea studiilor;
 • 3 posturi medic veterinar, grad II – pregătire de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani în specialitatea studiilor;
 • 6 posturi medic veterinar, grad III – pregătire de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de hmgă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor – minimum an în specialitatea studiilor;
 • 5 posturi asistent veterinar, grad IA – pregătire de specialitate – studii medii liceale de specialitate absolvite cu diplomă de bacalaureat, în domeniul veterinar, vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 9 ani;
 • 1 post asistent veterinar, grad I – pregătire de specialitate – studii medii liceale de specialitate absolvite cu diplomă de bacalaureat, în domeniul veterinar, vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 5 ani.

Biroului Control Oficial Siguranța Alimentelor:

 • 1 post inginer (inginerie alimentară), grad II, 1 post – pregătire de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul ingineriei alimentară, specializarea tehnologia prelucrării produselor agricole, vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 1 an;
 • 1 post inginer (inspecția și legislația fitosanitară și zooveterinară), grad I – pregătire de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul calitatea produselor agroalimentare, specializarea inspecție și legislație fitosanitare și zooveterinară, vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 5 ani.

Serviciului Laborator Sanitar Veterinar:

 • 4 posturi asistent veterinar, grad IA – pregătire de specialitate – studii medii liceale de specialitate absolvite cu diplomă de bacalaureat, în domeniul veterinar, vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 9 ani;
 • 1 post de inginer, grad II – pregătire de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Biologie, licențiat în Biologie, program de studii Biochimie, vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 1 an;
 • 1 post de medic veterinar, grad III – pregătire de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an în specialitatea studiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 aprilie 2019, ora 11.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani din str. Tudor Vladimirescu nr. 17, telefon: 0231/512.766.

Apply for this Job