Funcții contractuale (27 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” din GalaţiFuncții contractuale (27 posturi)

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” din Galaţi

22 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” din Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, de:

 • 10 posturi asistent medical generalist debutant/asistent medical generalist/asistent medical generalist principal cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale, astfel:
  • Secția Clinică Pediatrie II – 4;
  • Secția Clinică Chirurgie și Ortopedie Infantilă – 2;
  • Ambulatoriu Integrat – 2;
  • Secția Clinică Anestezie și Terapie Intensivă – 1;
  • Stație Sterilizare – 1.
 • 1 post asistent medical laborator debutant/asistent medical laborator/asistent medical laborator principal, cu studii postliceale în cadrul Laboratorului Clinic de Analize Medicale;
 • 1 post asistent medical radiologie debutant/asistent medical radiologie/asistent medical radiologie principal, cu studii postliceale în cadrul Laboratorului Clinic Radiologie și Imagistică Medicală;
 • 4 posturi asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare debutant/asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare/asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare principal, cu studii postliceale în cadrul Laboratorului de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie;
 • 1 post kinetoterapeut debutant/kinetoterapeut/kinetoterapeut principal în cadrul Laboratorului de recuperare medicină fizică și balneologie, cu studii superioare de specialitate;
 • 2 posturi registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal cu diplomă de bacalaureat, curs operator PC, astfel:
  • Ambulatoriu Integrat – 1;
  • Laborator Clinic Radiologie și Imagistică Medicală -1.
 • 1 post economist în cadrul Biroului Achiziții Publice Contractare cu studii superioare economice, minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, cunoștințe operare PC;
 • 1 post brancardier în cadrul Compartiment Primire Urgențe, cu studii generale, fără vechime în muncă;
 • 3 posturi îngrijitoare cu studii generale, fără vechime în muncă, astfel:
  • Secția Clinică Pediatrie I -1;
  • Secția Clinică Pediatrie III -1;
  • Biroul Statistică și Informatică Medicală – 1.
 • 1 post bucătar în cadrul Blocului Alimentar, cu studii generale, curs calificare bucătar;
 • 2 posturi muncitor necalificat curte în cadrul Serviciului Administrativ – Muncitori Întreținere Clădiri, Instalații, cu studii generale, fără vechime în muncă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 decembrie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 decembrie 2019, ora 08.30 – proba scrisă;
 • 20 decembrie 2019, ora 08.30 – proba practică/interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” din Galaţi, Str. Gheorghe Asachi nr. 2,  judeţul Galaţi, şi pe site-ul unităţii www.spcopgalati.ro, telefon 0236/469.100, interior 134.

Apply for this Job