Funcții contractuale (27 posturi) – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov



Funcții contractuale (27 posturi)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

3 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Asistent social debutant S, 1 post, absolvenți ai învățământului superior diplomă de licență în domeniul Asistenței socialei, aviz de exercitare a profesiei cu treapta de competentă debutant, la Centrul de Plasament ”Casa” Ioana Rupea;
 • Asistent medical PL, 1 post, absolvenți ai învătământului sanitar postliceal, certificat de membru OAMMR valabil, la Complexul de Servicii Hărman;
 • Părinte social G, 9 posturi, absolvenți școală generală, astfel:
  • 1 post la Complexul de Servicii Tărlungeni,
  • 2 posturi la Complexul de Servicii „Măgura” Codlea,
  • 3 posturi la Complexul de Servicii Brădet,
  • 1 post la Centrul de Plasament ”Casa Ioana” Rupea,
  • 1 post la Complexul de Servicii Piatra Craiului,
  • 1 post la Complexul de Servicii Făgăraș;
 • Educator S, 2 posturi, absolvenți ai învățământului superior cu diploma de licență în specialitate socio-umană, 6 luni vechime în specialitate, la Complexul de Servicii Tărlungeni și Centrul de Plasament ”Sfântul Stelian” Ghimbav;
 • Educator S principal, 1 post, absolvenți ai învățământului superior cu diploma de licență în specialitate socio umană, 4 ani vechime în specialitatea studiilor, la Centrul de Plasament ”Sfântul Stelian” Ghimbav
 • Instructor de educație M, 9 posturi, absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în câmpul muncii, astfel:
  • 2 posturi la Complexul de Servicii Săcele,
  • 1 post la Complexul de Servicii Tărlungeni,
  • 2 posturi la Complexul de Servicii Brădet,
  • 1 post la Centrul de Plasament ”Casa Ioana” Rupea,
  • 2 posturi la Complexul de Servicii Piatra Craiului,
  • 1 post la Complexul de Servicii Timiș;
 • Muncitor calificat G, 1 post, absolvenți de școala generală sau profesională, curs de calificare, la Complexul de Servicii Tărlungeni;
 • Muncitor necalificat G, 1 post, absolvenți școala generală, Complexul de Servicii Timiș
 • Asistent maternal profesionist, 2 posturi, atestat de exercitare a profesiei de asistent maternal profesionist

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 iulie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 26 iulie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 6, telefon: 0268/417.100, interior 105.

descarca: Monitorul.docx 106KB DOCX

Apply for this Job