Funcții contractuale (26 posturi) – Şcoala Gimnazială „Gh. Jienescu” din RastFuncții contractuale (26 posturi)

Şcoala Gimnazială „Gh. Jienescu” din Rast

18 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Şcoala Gimnazială „Gh. Jienescu” din Rast, județul Dolj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, în cadrul proiectului Acces egal la învăţământ de 2014-2020, nr. POCU/74/6/18/105081, cofinanţat din  Fondul Social European prin programul Operaţional Capital Uman, după cum urmează:

Denumire post Nr. posturi Durată Perioadă
Coordonator program Al.l + Al .4 1 30 luni x 2h/zi x 21zile = 1260 ore nov. 2018-apr 2021
Responsabil GTA1.6 + A2.2 + A3.2+A5 + A2.1 1 31 luni x 2h/zi x 21 zile = 1344 ore oct 2018-apr 2021
Cadre didactice program Şcoala după Şcoală 6 221unix4ore/zi nov 2018 – mar 2021
Meditatori 4 22 luni x 2ore/şedmţa x 4grupe (=32 are/lună) nov 2018 – mar 2021
ADS Matematică 1 total 560 ore dec 2018-apr 2021
ADS Limba modernă I şi 11 1 total 520 ore dec 2018-apr 2021
ADS Educaţie Fizică 1 total 100 ore dec 2018-apr 2021
ADS Limba română 1 total 680 ore dec 2018-apr 2021
ADS Ştiinţe 1 total 540 ore dec 2018 – apr 2021
ADS Cultura civică/educaţie tehnologică 1 total 180 ore dec 2018-apr 2021
ADS Istorie/Geografîe 1 total 470 ore dec 2018-apr 2021
ADS Educaţie muzicală/Educaţîe plastică 1 total 160 ore dec 2018 – apr 2021
ADS TIC 1 total 120 ore dec 2018 – apr 2021
ADS Religie 1 total 100 ore dec 2018-apr 2021
Expert tehnic implementare 1 11 luni x 21 zile x 2h/zi oct 2018 – septembrie 2020
Secretară 1 33 luni
Contabil 1 33 luni
Şofer 1 22 luni

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul de studii medii şi/sau studii superioare;
 • vechime minimă: 4 ani în învăţământ.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 octombrie 2018, orele 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 octombrie 2018, ora 15.00: proba scrisă (test grilă);
 • 12 octombrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.    Relații suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale „Gh, Jienescu” din Rast, Str. Dunării nr. 136, județul Dolj, telefon 0251/324.018.

Apply for this Job