Funcții contractuale (25 posturi) – Administraţia Fondului Imobiliar BucureștiFuncții contractuale (25 posturi)

Administraţia Fondului Imobiliar București

29 ianuarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Fondului Imobiliar București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere/execuție, vacante de :

 • șef birou (S) – grad profesional II – Biroul Curți Terenuri Concesiuni – 1 post:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respecți v studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul juridic, administrație publică;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
 • șef serviciu (S) – grad profesional 11 – Serviciul de Administrare nr.2 – 1 post:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul juridic, economic, administrație publică;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
 • consilier juridic (S) – grad profesional II din cadrul Serviciului Juridic Legislație Contencios – 1 post:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul juridic;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
 • inspector de specialitate (S), grad profesional IA – Serviciul Achiziții Publice – 1 post:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respecți v studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul juridic, administrație publică;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani;
  • experiență în achiziții publice;
  • curs de perfecționare în domeniu! achizițiilor publice;
  • utilizarea calculatorului – nivel ridicat.
 • inspector de specialitate (S) – grad profesional IA – Serviciul de Administrare I -1 post:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă,respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic – construcții civile;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.
 • inspector de specialitate (S) – grad profesional IA – Serviciul de Administrare nr. 2 – 1 post:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe economice, administrație publică, juridice;
  • vechime pe studii de nivel superior – minimum 5 ani
 • inspector de specialitate (S) – grad profesional IA – Serviciul de Administrare nr. 5 – 2 posturi:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
  • vechime pe funcții de nivel superior – minimum 4 ani.
 • inspector de specialitate (S) – grad profesional I – Serviciul Urmărire Creanțe – 1 post:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani:
 • inspector de specialitate (S) – grad profesional I – Serviciul de Administrare nr. 1 nr. 3 – 2 posturi:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul administrație publică, juridice, economice;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.
 • inspector de specialitate (S) – grad profesional I – Serviciul de Administrare nr. 2 – 1 post:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.
 • inspector de specialitate (S) – grad profesional II – Biroul Curți Terenuri Concesiuni – 1 post:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul științe economice;
  • vechime pe funcții de nivel superior – minimum 1 an.
 • inspector de specialitate (S) – grad profesional II – Serviciul Arhivă – 1 post:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul administrație publică, juridice, economice;
  • vechime pe funcții de nivel superior – minimum 1 an.
 • inspector de specialitate (S) – grad profesional II – Serviciul Sisteme Informatice – 1 post:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul administrație publică, tehnice (electronist, echipamente și instalații);
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
 • inspector de specialitate (S) – grad profesional II – Serviciul de Administrare nr. 1, nr. 2, nr. 4 – 4 posturi:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul administrație publică, juridice, economice;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
 • referent (M) – treapta profesională IA din cadrul Serviciului Control Intern Registratură și Relații Publice – 1 post:
  • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
  • minimum 5 ani vechime pe studii de nivel mediu
  • cunoștințe de operare pe calculator Microsoft Office, Internet – nivel mediu.
 • referent (M) – treapta profesională IA din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate –  1 post:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • minimum 5 ani vechime pe studii de nivel mediu;
  • cunoștințe de operare pe calculator Microsoft Office, Internet – nivel mediu.
 • referent (M) – treapta profesională IA din cadrul Serviciului de Administrare nr. 2 și nr. 3 – 2 posturi:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • minimum 5 ani vechime pe studii de nivel mediu;
  • cunoștințe de operare pe calculator Microsoft Office, Internet – nivel mediu.
 • muncitor calificat (mecanic, mașini și utilaje – 1 post și zidar – 1 post) – treapta profesională III – Serviciul Administrativ și Securitatea Muncii – 2 posturi:
  • studii medii, generale;
  • calificare în meseria de mecanic mașini și utilaje – 1 post;
  • calificare în meseria de zidar -1 post;
  • minim 3 ani vechime în meseria în care este calificat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 februarie 2020, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă se va susține în două serii și va avea loc la sediul din București, bd. Regina Elisabeta nr. 16 sectorul 3, în data de 20.02.2020:
 • seria I – orele 10.00 – 12.00 – sala de consiliu – camera 7, etajul 4 – pentru candidații înscriși pe posturile: inspector de specialitate, gradul I și gradul II – Serviciul de Administrare nr.l, inspector de specialitate, gradul I și gradul II Serviciul de Administrare nr. 2, inspector de specialitate, gradul I Serviciul de Administrare nr. 3 și inspector de specialitate, gradul II Serviciul de Administrare nr.4;
 • orele 10.00 – 12.00 – camera 5 etajul 4, pentru candidații înscriși pe posturile: șef Serviciu de Administrare nr. 2, inspector de specialitate, gradul IA – Serviciul Achiziții Publice, inspector de specialitate, gradul IA (studii tehnice) – Serviciul de Administrare nr. 1, inspector de specialitate, gradul IA – Serviciul de Administrare nr.2, inspector de specialitate, gradul IA (cele 2 posturi) – Serviciul de Administrare nr.5.
 • seria II – orele 13.00-15.00 – sala de consiliu camera 7, etajul 4 pentru candidații înscriși pe posturile: șef birou – Biroul Curți Terenuri Concesiuni, consilier juridic, gradul II – Serviciul Juridic Legislație Contencios, inspector de specialitate gradul I – Serviciul Urmărire Creanțe, inspector de specialitate, gradul II – Biroul Curți Terenuri Concesiuni, inspector de specialitate, gradul II – Serviciul Arhivă, inspector de specialitate, gradul II Serviciul Sisteme Informatice;
 • orele 13.00 – 15.00 – camera 5, etajul 4, pentru candidații înscriși pe posturile: referent, treapta IA – Serviciul Control Intern Registratură, referent, treapta IA – Serviciul Financiar Contabilitate CFP, referent, treapta IA – Serviciul de Administrare nr. 2, referent treapta IA – Serviciul de Administrare nr. 3;
 • proba practică pentru posturile de muncitor calificat treapta III va avea loc la sediul din București, bd. Regina Elisabeta nr. 16, sectorul 3, în data de 02.2020, ora 15.00;
 • interviul se susține în termen de maxim de 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise și se va desfășura la sediul Administrației Fondului Imobiliar, data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la Administraţia Fondului Imobiliar, cu sediul în Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 16. sector 3 și la telefon 021/315.68.46, interior 258, Biroul Resurse Umane.

descarca: Anunt_concurs_20.02.2020.pdf 4.69MB PDF

Apply for this Job