Funcții contractuale (24 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, cu sediul în GalaţiFuncții contractuale (24 posturi)

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, cu sediul în Galaţi

14 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, cu sediul în Galaţi, Str. Brăilei nr. 177, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a a următoarelor 24 posturi contractuale vacante:

 • Ambulatoriul integrat spitalului:
 • 1 post registrator medical debutant /registrator medical /registrator medical principal cu studii medii (la Fişier)
 • 1 post îngrijitoare cu studii generale Cabinet Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice:
 • 1 post registrator medical debutant /registrator medical /registrator medical principal cu studii medii
 • Secţia Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice:
 • 1 post asistent medical generalist debutant /asistent medical generalist /asistent medical generalist principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată1 postiiceale Compartiment Endocrinologie:
 • 1 post registrator medica! debutant /registrator medical /registrator medical principal cu studii medii Farmacie:
 • 1 post îngrijitoare cu studii generale Compartiment Geriatrie şi gerontologie:
 • 1 post îngrijitoare cu studii generale Secţia clinică Medicină internă I:
 • 1 post îngrijitoare cu studii generale Secţia clinică Medicină internă II:
 • 1 post îngrijitoare cu studii generale Laborator Radioterapie:
 • 1 post asistent medical generalist debutant /asistent medical generalist /asistent medical generalist principal, cu studii superioare de lungă durată /superioare de scurtă durată /postliceale
 • 1 post asistent medical radiologie debutant /asistent medical radiologie /asistent medical radiologie principal, cu studii superioare de lungă durată /superioare dc scurtă durată /postliceale Secţia clinică Oncologic medicală – Spitalizare dc zi:
 • 1 post registrator medical debutant /registrator medical /registrator medical principal cu studii medii
 • 1 post asistent medical generalist cu studii postliceale Cabinet Oncologie medicală:
 • 1 post registrator medical debutant /registrator medical /registrator medical principal cu studii medii
 • Secţia clinică Ortopedie şi traumatologie:
 • 1 post îngrijitoare cu studii generale
 • Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale:
 • 2 posturi asistenţi medicali igienă debutanţi .asistenţi medicali igienă /asistenţi medicali igienă principali, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată /postliceale
 • Serviciul Clinic de Medicină Legală:
 • 1 post îngrijitoare cu studii generale UPU-SMURD:
 • 1 post asistent medical radiologie debutant /asistent medical radiologie /asistent medical radiologie principal, cu studii superioare de lungă durata /superioare de scurtă durată /postliceale -1 post asistent social debutant /asistent social /asistent social principal cu studii superioare -1 post brancardier cu studii generale -1 post îngrijitoare cu studii generale Birou Contractări, aprovizionare:
 • 1 post magaziner cu studii medii Centrala Telefonică:
 • 1 post muncitor calificat II – telefonist.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiţii specifice de participare la concurs:
 • asistent medical principal cu studii superioare de lungă durată (S):
  • diplomă de licenţă în specialitate
  • examen pentru obţinerea gradului de principal
  • minimum 5 ani vechime ca asistent medical asistent medical cu studii superioare de lungă durata (S):
  • diplomă de licenţă în specialitate
  • minimum 6 luni vechime ca asistent medical
 • asistent medical debutant cu studii superioare de lungă durată (S):
  • diplomă de licenţă în specialitate, fără vechime
  • asistent medical principal cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
  • diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate
  • examen pentru obţinerea gradului de principal
  • minimum 5 ani vechime ca asistent medical
 • asistent medical cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
  • diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate
  • minimum 6 luni vechime ca asistent medical
 • asistent medical debutant cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
  • diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate, fără vechime
 • asistent medical principal cu studii postliceale (PL):
  • diploma de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997. privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 -1994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
  • examen pentru obţinerea gradului de principal
  • 5 ani vechime ca asistent medical asistent medical cu studii postliceale (PL):
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
  • 6 luni vechime în specialitate
 • asistent medical debutant cu studii postliceale (PL):
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997. tară vechime
 • asistent social principal cu studii superioare de lungă durată (S):
  • diplomă de licenţă în specialitate
  • examen pentru obţinerea gradului de principal -minimum 5 ani vechime ca asistent social în sectorul sanitar asistent social cu studii superioare de lungă durată (S):
  • diplomă de licenţă în specialitate
  • minimum 6 luni vechime ca asistent social
 • asistent social debutant cu studii superioare de lungă durată (S):
  • diplomă de licenţă în specialitate, iară vechime registrator medical principal:
  • diplomă de studii medii în specialitate sau diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat)
  • examen pentru obţinerea gradului de principal -4 ani vechime în specialitate
  • aptitudini IT peste medie registrator medical:
  • diplomă de studii medii în specialitate sau diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat)
  • 6 luni vechime în activitate
  • aptitudini IT peste medie registrator medical debutant:
  • diplomă de studii medii în specialitate sau diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat)
  • aptitudini IT peste medie
 • brancardier, îngrijitoare:
  • şcoală generală, fără vechime
 • magaziner la Biroul Contractări. Aprovizionare:
  • diplomă de bacalaureat
  • 6 luni vechime în activitate muncitor calificat II telefonist:
  • certificat de calificare pentru meseria de telefonist
  • 6 ani vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 18 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, cu sediul în Galaţi, Str. Brăilei nr. 177, judeţul Galaţi, telefon 0236,301.109.

Apply for this Job