Funcții contractuale (24 posturi) – Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din BucureştiFuncții contractuale (24 posturi)

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti

10 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de :

 • 1 post de asistent medical generalist principal (PL) la Secția Clinică Oncologie Pediatrică;
 • 1 post de asistent medical generalist principal (PL) la Bloc Operator Chirurgie Toracică;
 • 1 post de asistent medical generalist (PL) la Secția Cinică Chirurgie Toracică;
 • 2 posturi de asistent medical generalist (PL) la Secția Oncologie Medicală II;
 • 1 post de asistent medical generalist debutant (PL) la Secția Oncologie Medicală II;
 • 1 post de infirmier la Secția Clinică Chirurgie Toracică;
 • 1 post de infirmier la Bloc Operator;
 • 2 posturi de infirmier debutant la Secția Clinică Chirurgie Oncologică I;
 • 1 post de psiholog stagiar la Ambulatoriul Integrat;
 • 10 posturi de îngrijitor la Serviciului Administrativ – Compartiment Curățenie;
 • 1 post de registrator medical debutant (M) la Serviciul Statistică Medicală și TT;
 • 1 post economist specialist IA la Biroul Aprovizionare și Transport;
 • 1 post de fizician la Laboratorul de Radioterapie cu Energii Înalte.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical generalist principal (PL): diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr, 797/1997, examen pentru obținerea gradului de principal, 5 ani vechime ca asistent medical, certificat de membru al A.M.G.M.A.M.R. adeverință pentru participare la concurs eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R în conformitate cu Hotărârea nr. 35/04.12.2015, concurs pentru ocuparea postului;
 • asistent medical generalist (PL): diplomă de școală sanitară postlicealâ sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv; 6 luni vechime ca asistent medical, certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R în conformitate cu Hotărârea nr. 35/04.12.2015, concurs pentru ocuparea postului;
 • asistent medical generalist debutant (PL): diplomă de școală sanitară postlicealâ sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv; certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R, adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. în conformitate cu Hotărârea nr. 35/04.12.2015, concurs pentru ocuparea postului;
 • infirmier: dovada de absolvire a școlii generale; curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau; curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și Certificare; 6 luni vechime în activitate; concurs pentru ocuparea postului;
 • infirmier debutant: dovada de absolvire a școlii generale; curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau; curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și Certificare; concurs pentru ocuparea postului;
 • economist specialist IA: diplomă de licență în specialitate economică, vechime minimă de 6 ani și 6 luni în specialitatea studiilor, concurs pentru ocuparea postului:
 • îngrijitor: dovada de absolvire a școlii generale; concurs pentru ocuparea postului;
 • registrator medical debutant (M): diplomă de bacalaureat, concurs pentru ocuparea postului;
 • psiholog stagiar: diplomă de licență în specialitate, concurs pentru ocuparea postului;
 • fizician: diplomă de licență în specialitate, 6 luni vechime în specialitate; concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 aprilie 2020, între orele 10.00, proba scrisă;
 • 08 aprilie 2020, între orele 10.00, proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti, telefon 021/227.11.25 sau 021/227.14.91.

Apply for this Job