Funcţii contractuale (24 posturi) – Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - A.A.A.S. din BucureştiFuncţii contractuale (24 posturi)

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – A.A.A.S. din Bucureşti

21 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – A.A.A.S. din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție,vacante, după cum urmează:

 • expert, gradul IA – 5 posturi;
 • expert, gradul I – 6 posturi;
 • expert, gradul II – 1 post;
 • expert debutant – 2 posturi;
 • consilier juridic, gradul IA – 6 posturi:
 • consilier juridic, gradul II – 2 posturi;
 • auditor, gradul II – 2 posturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare la o instituție de învățământ superior din țară sau străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării (a se vedea anunțul de pe site-ul aaas.gov.ro),
 • experiență profesională pe posturi cu studii superioare de până la 7 ani, după caz, dovedită cu documente (a se vedea anunțul de pe site-ul aaas.gov.ro);
 • constituie avantaj vechimea în specialitate în instituții publice ale administrației publice centrale (a se vedea anunțul de pe site-ul www.aaas.gov.ro).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 martie 2020, ora 11.00: interviul de avizare;
 • 24 martie 2020, ora 11.00: proba scrisă;
 • 30 martie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul sediul A.A.A.S. din Bucureşti, str. Cp. Av. Alexandru Şerbănescu nr. 50, sectorul 1, persoane de contact:

 • Andrei Cecilia, telefon 021.303.61.98, pentru Direcția Juridică;
 • Vasile Ștefania-Cristina, telefon 021.303.62.93, pentru Direcția Postprivatizare;
 • Gociu Oana-Gabriela, telefon 021.303.64.50, pentru Biroul Audit Public Intern;
 • Ciupitu Mihai, telefon 021.303.62.01, pentru Serviciul Control:
 • Ciobanu Elena-Gabriela, telefon 021.303.63.45, pentru Compartimentul Comunicare și Transparență Instituțională:
 • Cojocariu Ileana, telefon 021.303.62.50 pentru Direcția Politici Comunitare și Legi Speciale;
 • Bălan Radu, telefon 021.303.62.31, pentru Direcția Creanțe – Serviciul Creanțe.

descarca: ANUNT_2020_etapa_II_FINAL-_Copy.pdf 227KB PDF

Apply for this Job