Funcții contractuale (23 posturi) – Unitatea Militară 02574 BucureştiFuncții contractuale (23 posturi)

Unitatea Militară 02574 Bucureşti

4 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02574 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • la Unitatea Militară 02574 Bucureşti:
 • 1 post de analist II/S, în biroul tehnologia informaţiei din Serviciul comunicaţii şi informatică, prevăzut cu studii superioare de licenţă, în domeniul tehnologia informaţiilor sau comunicaţii şi cunoştinţe în utilizarea pachetului Microsoft Office, HTML, PHP, MYSQL, CSS.
 • 1 post de referent IA/M, în microstructura arhivă din Secţia secretariat şi relaţii publice, prevăzut cu studii medii, fiind necesar absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat.
 • 1 post de referent II/M, în biroul management carieră personal militar din Secţia personal şi mobilizare, prevăzut cu studii medii, fiind necesar absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat şi cursul de inspector resurse umane/similar.
 • la Ansamblul artistic al armatei:
 • 1 post de maestru lumini – sunet debutant, la secţiunea tehnicieni, fiind necesar absolvirea învăţământului general obligatoriu şi studii de formare/perfecţionare profesională cu atestat sau certificat de absolvire, pentru ocupaţia de maestru sunet şi/sau lumini.
 • la Centrul de cazare – tranzit şi reprezentare al Ministerului Apărării Naţionale:
 • 1 post de funcţionar/M, în microstructura recepţie a centrului, prevăzut cu studii medii, fiind necesar absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat, cu atestat sau certificat de competenţă în domeniul turism sau recepţioner hotel.
 • 2 posturi de muncitor calificat III (cofetar patiser), în laboratorul de cofetărie – patiserie, prevăzut cu studii generale sau profesionale şi certificat de calificare profesională în meseria de cofetar sau patiser.
 • 1 post de muncitor calificat IV (spălător textile), la spălătoria şi curăţătoria chimică, prevăzut cu studii generale sau profesionale şi certificat de calificare profesională în meseria de spălător textile şi/sau curăţitor chimic.
 • 1 post de muncitor calificat III (instalator), la grupa 1 administrativă şi deservire din Formaţia administrativă şi de deservire, prevăzut cu studii generale sau profesionale şi certificat de calificare profesională în meseria de instalator.
 • 1 post de muncitor necalificat I, în microstructura bucătărie a Complexului militar de reprezentare al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut cu studii generale.
 • 1 post de muncitor calificat III (ospătar), la Căminul militar „Olăneşti”, prevăzut cu studii generale sau profesionale şi certificat de calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner.
 • 1 post de paznic, la Căminul militar „Olăneşti”, prevăzut cu studii generale şi atestat de agent de pază, aflat în termen de valabilitate.
 • 1 post de îngrijitor, la Căminul militar „Olăneşti”, ” prevăzut cu studii generale.
 • la Complexul militar de instruire, reprezentare şi tranzit “Litoral”:
 • 1 post de muncitor calificat I (instalator), la grupa întreţinere construcţii şi instalaţii din Formaţia întreţinere corp clădiri, prevăzut cu studii generale sau profesionale şi certificat de calificare profesională în meseria de instalator.
 • 1 post de muncitor calificat II (zugrav), la grupa întreţinere corp clădiri şi centrală telefonică din Căminul militar nr. 2 „Eforie”, prevăzut cu studii generale sau profesionale şi certificat de calificare profesională în meseria de zugrav.
  • la Complexul militar de instruire, reprezentare şi tranzit “Munte”:
 • 1 post de muncitor calificat III (fochist), la grupa întreţinere centrala termică din Căminul militar „Sinaia”, prevăzut cu studii generale sau profesionale cu certificat de calificare profesională în meseria de fochist şi autorizaţie de fochist pentru cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune, eliberată de ISCIR, aflată în termen de valabilitate.
 • 2 posturi de muncitor calificat III (fochist), la grupa întreţinere centrala termică din Căminul militar „Intim”, prevăzut cu studii generale sau profesionale cu certificat de calificare profesională în meseria de fochist şi autorizaţie de fochist pentru cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune, eliberată de ISCIR, aflată în termen de valabilitate.
 • 1 post de muncitor calificat III (electrician), la microstructura personal administrativ din Căminul militar „Intim”, prevăzut cu studii generale sau profesionale şi certificat de calificare profesională în meseria de electrician.
 • 1 post de îngrijitor, la microstructura personal administrativ din Căminul militar „Intim”, prevăzut cu studii generale.
 • la Formaţiunea de hrănire:
 • 1 post de muncitor calificat III (bucătar), la formaţia de hrănire nr. 1, prevăzut cu studii generale sau profesionale şi certificat de calificare profesională de bucătar.
 • 2 posturi de muncitor calificat III (bucătar), la formaţia de protocol, prevăzute cu studii generale sau profesionale şi certificat de calificare profesională de bucătar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 aprilie 2017, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 aprilie 2017, ora 11.00: proba scrisă/proba practică;
 • 04 mai 2017, ora 11.00: proba interviu.
  • probele de concurs/examen se desfăşoară, astfel:
  • pentru posturile de la Unitatea Militară 02574 Bucureşti, Complexul militar de instruire, reprezentare şi tranzit “Munte”, Complexul militar de instruire, reprezentare şi tranzit “Litoral” şi Formaţia de protocol a Formaţiunii de hrănire, la sediul din B-dul. Drumul Taberei, nr. 7B, Bucureşti, sector 6;
  • pentru posturile de la Ansamblul artistic al armatei, la sediul din B-dul. Iuliu Maniu, nr. 13, Bucureşti, sector 6;
  • pentru posturile de la Centrul de cazare – tranzit şi reprezentare al Ministerului Apărării Naţionale, inclusiv pentru Căminul militar „Olăneşti”, la sediul din Aleea Haiducului, nr. 5 – 7, Bucureşti, sector 6;
  • pentru posturile de la Formaţia de hrănire nr. 1 a Formaţiunii de hrănire la sediul din str. Izvor, nr. 110, Bucureşti, sector 5.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii Militare 02574 Bucureşti, B-dul. Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6, persoane de contact, p.c.c. Ilie Viorica şi p.c.c. Ungureanu Nicoleta, secretari ai comisiilor de concurs, telefon 021.319.58.58 int. 2217 şi 2244.“.

descarca: 20170403_N_R4155-Anunt-GOV.doc 246KB DOC

Apply for this Job