Funcții contractuale (23 posturi) – Spitalul Clinic Filantropia BucureştiFuncții contractuale (23 posturi)

Spitalul Clinic Filantropia Bucureşti

25 octombrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Filantropia Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • 5 posturi de asistent medical în cadrul Secţiei Obstetrică;
 • 4 posturi de infirmieră în cadrul Secţiei Obstetrică;
 • 1 post de infirmiera în cadrul Secţiei Ginecologie;
 • 2 posturi de asistent medical în cadrul Secţiei A.T.I.;
 • 1 post de infirmiera în cadrul Secţiei A.T.I.;
 • 6 posturi de asistent medical în cadrul Secţiei Neonatologie;
 • 1 post de referent de specialitate II, achiziţii în cadrul Compartimentului Aprovizionare;
 • 1 post de electrician în cadrul Serviciului Administrativ;
 • 1 post de arhivar în cadrul Serviciului Administrativ;
 • 1 post de registrator medical în cadrul Compartimentului de Statistică şi informatică medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical:
  • diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a învăţământului superior/şcolii postliceale.
 • infirmieră:
  • certificat de absolvire a şcolii generale, certificat de absolvire a cursului de infirmiere.
 • referent de specialitate II:
  • studii superioare cu diplomă de licenţa în domeniul funcţiei;
  • vechime de minimum 3 ani şi 6 luni în specialitatea studiilor absolvite;
  • atestat de expert în achiziţii publice, reprezintă un avantaj.
 • muncitor calificat I (electrician):
  • diplomă de absolvire a şcolii generale/profesionale, certificat de calificare în meseria de electrician;
  • vechimea în meseria de electrician de cel puţin 9 ani.
 • arhivar:
  • diplomă de bacalaureat, certificat de calificare în meseria de arhivar;
  • vechimea în meseria de arhivar de cel puţin 3 ani.
 • registrator medical:
  • diplomă de bacalaureat, certificat de competenţe profesionale în folosirea calculatorului;
  • 6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 noiembrie 2017, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 noiembrie 2017, ora 09:00: proba scrisă;
 • 17 noiembrie 2017, ora 12:00: proba practică şi proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediulSpitalului Clinic Filantropia Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 11, sectorul 1, telefon 021.318.89.30/interior 257.

Apply for this Job