Funcții contractuale (22 posturi) – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3Funcții contractuale (22 posturi)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

14 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, la Direcţia pentru Protecţia Copilului – Centrul de zi „Micul Prinţ”, după cum urmează:

 • 1 post medic cu 0,5 normă;
 • 2 posturi asistent medical;
 • 10 posturi educator puericultor;
 • 1 post administrator cu 0,5 normă;
 • 7 posturi îngrijitor (îngrijitor copii);
 • 1 post îngrijitor (îngrijitor clădiri).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 1 post medic cu 0,5 normă:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea pediatrie;
  • drept de liberă practică;
  • asigurare malpraxis;
  • nu se solicită vechime în specialitate.
 • 2 posturi asistent medical:
  • studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă;
  • nu se solicită vechime în specialitate.
 • 10 posturi educator puericultor:
  • studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • certificat absolvire curs formare educator puericultor;
  • nu se solicită vechime în specialitate.
 • 1 post administrator cu 0,5 normă:
  • studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • nu se solicită vechime în specialitate.
 • 7 posturi îngrijitor (îngrijitor copii):
  • studii generale;
  • nu se solicită vechime în muncă.
 • 1 post îngrijitor (îngrijitor clădiri):
  • studii generale;
  • nu se solicită vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 aprilie 2017: proba scrisă;
 • 11 aprilie 2017: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 din str. Parfumului nr. 2-4, sector 3, sector 3, București, telefon 0730/013.862.

Apply for this Job