Funcții contractuale (21 posturi) – Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din LugojFuncții contractuale (21 posturi)

Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj

6 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj, Județul Timiș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Compartiment cardiologie:
  • 1 post de asistent medical.
 • Secția chirurgie generală:
  • 1 post de asistent medical.
 • Compartiment neonatologie:
  • 1 post de asistent medical;
  • 1 post de infirmier.
 • Compartiment pediatrie:
  • 1 post de infirmier.
 • Secția A.T.I.:
  • 1 post de asistent medical.
 • Secția pneumologie:
  • 2 posturi de asistent medical.
 • Laborator radiologie și imagistică medicală:
  • 1 post de asistent medical;
  • 2 posturi de asistent medical debutant.
 • Secția obstetrică ginecologie:
  • 1 post de infirmier.
 • Secția psihiatrie:
  • 1 post de infirmier.
 • Laborator analize medicale:
  • 1 post de asistent medical principal,
 • Compartiment diabet zaharat nutritive și boli metabolice:
  • 1 post de infirmier;
  • 1 post de îngrijitor curățenie.
 • Bloc operator:
  • 1 post de infirmier.
 • Compartiment primire urgent:
  • 1 post de brancardier.
 • Deservire poartă:
  • 2 posturi de agenți pază.
 • Curte parc:
  • 1 post de muncitor necalificat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical:
  • certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R. și asigurare de răspundere, diplomă bacalaureat;
  • 6 luni vechime în specialitate;
 • asistent debutant:
  • certificat membru O.A.M.GMA.M.R. și asigurare de răspundere civilă, diplomă bacalaureat;
  • fără vechime în specialitate;
 • îngrijitor curățenie, brancardier, muncitor necalificat:
  • școală generală;
  • 6 luni vechime în activitate;
 • agent pază:
  • diplomă de agent de securitate cu atestat;
  • aviz psihologic cabinei autorizat;
  • 6 luni vechime în activitate.
 • chitanța de plată a taxei de concurs în sumă de:
  • 150 lei pentru asistent medical;
  • 100 lei pentru infirmier, îngrijitor curățenie, brancardier, agent pază;
  • 50 lei muncitor necalificat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2019, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • proba scrisă va avea loc în data de 02.12.2019:
  • ora 09.00 – pentru asistenți medicali;
  • ora 09.00 – pentru agenți pază și muncitor necalificat;
  • ora 12.00 – pentru infirmieri, îngrijitori curățenie și brancardieri;
 • interviul pentru toate funcțiile va avea loc în data de 04.12.2019, ora 09.00;
 • proba practică pentru asistenți medicali va avea loc în data de 04.12.2019, ora 12.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj, din str. Gh. Doja, nr. 36, Județul Timiș, telefon 0256/355.340, interior 215.

Apply for this Job