Funcții contractuale (21 posturi) – Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională - O.R.L. „Prof. Dr. Dorin Hociotă” din BucureștiFuncții contractuale (21 posturi)

Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională – O.R.L. „Prof. Dr. Dorin Hociotă” din București

8 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională – O.R.L. „Prof. Dr. Dorin Hociotă” din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de:

 • Secția Clinica nr. I:
  • 1 post asistent medical generalist pr. (PL):
  • 1 post asistent medical generalist debutant (PL):
  • 1 post infirmieră (G)
 • Secția Clinica nr. II:
  • 1 post asistent medical generalist pr. (PL):
  • 1 post asistent medical generalist debutant (PL).
 • Secția Clinica nr. III:
  • 1 post asistent medical generalist pr. (PL);
  • 1 post asistent medical generalist (PL).
 • Secția Clinica nr. IV:
  • 1 post infirmieră (G).
 • Secția A.T.I.:
  • 1 post asistent medical generalist pr. (PL):
  • 1 post asistent medical generalist debutant (PL);
  • 1 post infirmieră debutanta (G).
 • Secția nr. VI – Intr. Ciubotica Cucului:
  • 1 post îngrijitoare (G).
 • Spitalizare de zi:
  • 1 post asistent medical generalist (PL);
 • Blocul Operator:
  • 1 post asistent medical generalist (PL);
  • 1 post asistent medical generalist debutant (PL);
  • 2 posturi infirmieră (G);
 • Laboratorul de Explorări Funcționate:
  • 1 post asistent medical generalist pr. (PL);
 • Laboratorul de Analize medicale:
  • 1 post asistent de laborator pr. (PL);
 • Laboratorul de Radiologie:
  • 1 post asistent de radiologie debutant (PL);
 • C.P.I.I.A.M.:
  •  1 post asistent de igiena (PL).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical principal (PL):
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă școală postliceală – specializarea postului;
  • cunoștințe operare PC – nivel bază;
  • dovada obținerii gradului principal;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.
 • asistent medical (PL):
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă școala postliceală – specializarea postului;
  • cunoștințe operare PC – nivel bază;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 luni;
 • asistent medical debutant (PL):
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă școală postliceală – specializarea postului;
  • cunoștințe operare PC – nivel bază;
  • nu necesita vechime.
 • Infirmieră:
  • școala generală;
  • curs de infirmieră organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau de furnizori autorizați ai Ministerului Muncii, cu aprobarea Ministerului Sănătății;
  • vechime minimum 6 luni în specialitate.
 • infirmieră debutantă:
  • școala generală;
  • curs de infirmieră organizat de O.A.M.G.M.A.M.R sau de furnizori autorizați ai Ministerului Muncii,
  • cu aprobarea Ministerului Sănătăți;
  •  nu necesită vechime.
 • îngrijitoare:
  • diplomă de absolvire a școlii generale;
  • nu necesită vechime.
 • Serviciul Managementul Calității:
  • 1 post referent de specialitate – asistent medical (S),
   • studii superioare în profil, cu diploma de licență:
   • program de formare în managementul calității în spitale;
   • vechime în specialitate – minimum 6 luni.
  • 1 post economist specialist I A;
   •  studii superioare de lungă durată în profil economic, cu diplomă de licență;
   • program de formare în managementul calității în spitale;
   • vechime în specialitate minimum 6 ani și 6 luni.
 • Serviciul Financiar Contabilitate:
  • 1 post șef serviciu;
   • studii superioare de lungă durată în profil economic, cu diplomă de licență;
   • vechime în specialitate minimum 2 ani.
  • 1 post economist specialist IA – Serviciul Financiar – Contabilitate. Condiții:
   • studii superioare de lungă durată în profil economic, cu diplomă de licență;
   • vechime în specialitate 6 ani și 6 luni.
 • Compartimentul Tehnic:
  • 1 post muncitor calificat – liftier;
   • diplomă de absolvire a școlii generale;
   • act calificare.
 • Spălătorie:
  • 1 post spălătoreasă
   • diplomă de absolvire a școlii generale.
 • Blocul Alimentar:
  • 1 post bucătar
   • diplomă de absolvire a școlii generale;
   • act calificare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 august 2019, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 13 septembrie 2019, ora 10.00: proba practică/interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională – O.R.L. „Prof. Dr. Dorin Hociotă”, Strada Mihail Cioranu nr. 21, sector 5, București, telefon: 021/410.21.70, interior 172 şi 0744/346.544, între orele 9.00-15.00.

descarca: ANUNT-CONCURS-09.2019.pdf 146KB PDF

Apply for this Job