Funcții contractuale (21 posturi) – Administraţia Bazinală de Apă Jiu din Craiova, Judeţul DoljFuncții contractuale (21 posturi)

Administraţia Bazinală de Apă Jiu din Craiova, Judeţul Dolj

2 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Bazinală de Apă Jiu din Craiova, Judeţul Dolj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, în cadrul A.B.A. Jiu, de:

 1. șef laborator – Laboratorul de Calitatea Apei – Sistemul de Gospodărire a Apelor Gog – 1 post, contorm H.G. nr. 286/23.03.2011;
 2. șofer – Formația Transporturi – Administrația Bazinală de Apă Jiu – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 3. șofer – Formația Transport Auto Operativ – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj – 2 posturi, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 4. inginer – Stația Hidrologică Craiova – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj -1  post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 5. inginer – Stația Hidrologică Râuri Interioare – Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinți – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 6. inginer – Achiziții Lucrări și Servicii – Administrația Bazinală de Apă Jiu – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 7. agent hidrotehnic – Formația Diguri Regularizări Craiova – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011:
 8. agent hidrotehnic – Formația Diguri Regularizări Robănești – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 9. mașinist la mașini pentru terasamente – Formația Intervenție Operativă Mecanizată – Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 10. mecanic utilaj – Formația Intervenție Operativă Mecanizată – Sistemul de Gospodărire a Apelor Gog – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 11. mecanic utilaje – Formația Intervenție Operativă Mecanizată – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj – 2 posturi, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 12. zidar – Formația Intervenție Rapidă – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 13. sudor – Formația Intervenție Rapidă – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 14. agent hidrotehnic – Formația Diguri Regularizări Topolnița – Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinți – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 15. tâmplar – Formația Intervenție Rapidă – Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinți – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 16. zidar – Formația Intervenție Rapidă – Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinți – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 17. inginer – Compartimentul Exploatare Lucrări – Sistemul Hidrotehnic Independent Petroșani – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 18. mașinist la mașini pentru terasamente – Formația Exploatare, Întreținere și Reparații – Sistemul Hidrotehnic Independent Petroșani – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 19. lăcătuș mecanic – Formația Baraj Valea de Pești, Priza Apă Câmpu lui Neag – Sistemul Hidrotehnic Independent Petroșani – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Pentru funcția de șef laborator – Laboratorul de Calitatea Apei – Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj:
  • studii superioare în domeniul: chimie, inginerie chimică;
  • vechime – 6 ani vechime în specialitate.
 • Pentru funcția de șofer – Formația Transporturi – Administrația Bazinală de Apă Jiu:
  • studii medii;
  • vechime – fără vechime;
  • carnet de conducere categoria B și C.
 • Pentru funcția de șofer – Formația Transport Auto Operativ – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj:
  • studii medii;
  • vechime – fără vechime.
  • carnet de conducere categoriile B. C și E.
 • Pentru funcția de inginer – Stația Hidrologică Craiova – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj;
  • studii superioare de lungă durată în specializările: ingineria mediului, construcții hidrotehnice, inginerie geologică;
  • vechime – fără vechime.
 • Pentru funcția de inginer – Stația Hidrologică Râuri Interioare – Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinți:
  • studii superioare de lungă durată în specializările: ingineria mediului, construcții hidrotehnice, inginerie geologică;
  • vechime – fără vechime.
 • Pentru funcția de inginer – Achiziții Lucrări și Servicii – Administrația Bazinală de Apă Jiu:
  • studii superioare cu diplomă de licență de inginer;
  • absolvent a unui curs acreditat în domeniul achizițiilor publice;
  • vechime – minimum 3 ani în specialitatea studiilor.
 • Pentru funcția de agent hidrotehnic – Formația Diguri Regularizări Craiova – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj:
  • studii generale/medii;
  • vechime – fără vechime.
 • Pentru funcția de agent hidrotehnic – Formația Diguri Regularizări Robăneștii Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj:
  • studii generale/medii;
  • vechime – fără vechime.
 • Pentru funcția de mașinist la mașini pentru terasamente – Formația Intervenție Operativă Mecanizată – Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj:
  • studii generale/medii;
  • certificat de calificare în meseria mecanic utilaj, mașinist utilaje și terasamente;
  • vechime – fără vechime;
  • permis de conducere categoriile B, C și E.
 • Pentru funcția de mecanic utilaj – Formația Intervenție Operativă Mecanizată – Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj:
  • studii medii;
  • certificat de calificare în meseria mecanic utilaj, mașinist utilaje și terasamente;
  • vechime – fără vechime;
  • permis de conducere categoriile B, C și E.
 • Pentru funcția de mecanic utilaje – Formația Intervenție Operativă Mecanizată – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj:
  • studii generale/medii;
  • certificat de calificare m meseria mecanic utilaje, mașinist utilaje și terasamente;
  • vechime – fără vechime;
  • carnet de conducere categoriile B, E și C, E.
 • Pentru funcția de zidar – Formația Intervenție Rapidă – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj:
  • studii generale/medii;
  • certificat de calificare în meseria zidar, pietrar, tencuitor;
  • vechime – fără vechime.
 • Pentru funcția de sudor – Formația Intervenție Rapidă – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj:
  • studii generale/medii;
  • certificat de calificare în meseria sudor:
  • vechime – fără vechime.
 • Pentru funcția de agent hidrotehnic – Formația Diguri Regularizări Topolnița – Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinți:
  • studii generale/medii;
  • vechime – fără vechime.
 • Pentru funcția de tâmplar – Formația Intervenție Rapidă – Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinți:
  • studii generale/medii;
  • certificat de calificare în meseria de dulgher, tâmplar;
  • vechime – fără vechime.
 • Pentru funcția de zidar – Formația Intervenție Rapidă – Sisteniil de Gospodărire a Apelor Mehedinți:
  • studii: generale/medii;
  • certificat de calificare în meseria zidar, pietrar, tencuitor;
  • vechime – fără vechime.
 • Pentru funcția de inginer – Compartimentul Exploatare Lucrări – Sistemul Hidrotehnic Independent Petroșani:
  • studii superioare de lungă durată în specializările: construcții hidrotehnice, ingineria mediului;
  • vechime – fără vechime.
 • Pentru funcția de mașinist la mașini pentru terasamente – Formația Exploatare, Întreținere și Reparații – Sistemul Hidrotehnic Independent Petroșani:
  • studii generale/medii;
  • certificat de calificare în meseria mecanic utilaj, mașinist utilaje și terasamente;
  • vechime – fără vechime;
  • carnet de Gonducere categoriile B,E și C,E.
 • Pentru funcția de lăcătuș mecanică Formația Baraj Valea de Pești, Priza Apă Câmpu lui Neag – Sistemul Hidrotehnic Independent Petroșani:
  • studii generale/medii;
  • calificare în domeniul mecanic;
  • vechime – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Pentru funcțiile de șef laborator, șofer și inginer:
  • proba scrisă în data de 24.10.2019. ora 10.00;
  • proba inteniu în data de 30.10.2019, ora 10.00.
 • Pentru funcțiile de agent hidrotehnic, mașinist, mecanic utilaj, zidar, sudor, lăcătuș mecanic și tâmplar:
  • proba practică în data de 24.10.2019, ora 10.00;
  • proba interviu în data de 30.10.2019, ora 10.00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0251/426.655.

Ccandidații pot depune dosarele de participare la concurs, după caz:

 • la sediul A.B.A. Jiu din Craiova, str. N. Romanescu nr. 54, telefon: 0251/426.655;
 • la sediul S.G. A. Gorj din Târgu Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 99;
 • la sediul S.G.A. Mehedinți din Drobeta – Turnu Severin, Aleea Nuferilor nr. 12, bl. L2, sc. 1, Drobeta-Turnu Severin.

Apply for this Job