Funcții contractuale (20 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din BucureştiFuncții contractuale (20 posturi)

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. fizician medical debutant (interior 560);
 2. fizician medical debutant (interior 560);
 3. fizician medical (interior 560);
 4. brancardier (3 posturi) (interior 108);
 5. ambulanţier (2 posturi) (interior 108);
 6. infirmieră debutant (8 posturi) (interior 108);
 7. îngrijitoare (3 posturi) (interior 108);
 8. muncitor calificat IV (bucătar) (interior 594).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • fizician medical debutant (interior 560):
  • nivel de studii – superioare;
  • diplomă de licenţă în fizică medicală/fîzică sau echivalent (matematică, informatică, chimie fizică, inginerie electronică, electrică sau mecanică), însoţită de suplimentul descriptiv;
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă de master în fizică medicală sau adeverinţă care să ateste calitatea de student masterand într-un program de master fizică medicală acreditat;
  • autorizaţie de liberă practică emisă de Ministerul Sănătăţii/Direcţia de Sănătate Publică (D.S.P.) – valabilă, sau dovada depunerii la D.S.P, a solicitării de obţinere a autorizaţiei de liberă practică (copie după cerere cu număr de înregistrare); nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime: – nu e cazul.
 • fizician medical debutant (interior 560):
  • nivel de studii – superioare;
  • diplomă de licenţă în fizică medicală/fizică sau echivalent (matematică, informatică, chimie fizică, inginerie electronică, electrică sau mecanică), însoţită de suplimentul descriptiv;
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă de master în fizică medicală;
  • autorizaţie de liberă practică emisă de Ministerul Sănătăţii/Direcţia de Sănătate Publică (D.S.P.) – valabilă, sau dovada depunerii la D.S.P. a solicitării de obţinere a autorizaţiei de liberă practică (copie după cerere cu număr de înregistrare);
  • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime: – nu e cazul.
 • fizician medical (interior 560):
  • nivel de studii – superioare;
  • diplomă de licenţă în fizică medicală/fizică sau echivalent (matematică, informatică, chimic fizică, inginerie electronică, electrică sau mecanică), însoţită de suplimentul descriptiv;
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă de master în fizică medicală sau adeverinţă care să ateste calitatea de student masterand într-un program de master fizică medicală acreditat;
  • permis de exercitare CNCAN nivel 2 în domeniu, valabil;
  • autorizaţie de liberă practică emisă de Ministerul Sănătăţii Direcţia de Sănătate Publică (D.S.P,) – valabilă, sau dovada depunerii Ia D.S.P. a solicitării de obţinere a autorizaţiei de liberă practică (copie după cerere cu număr de înregistrare);
  • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime – 2 ani vechime ca fizician medical debutant.
 • brancardier (3 posturi) (interior 108):
  • nivel de studii – generale;
  • act doveditor de absolvire a studiilor;
  • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • condiţii de vechime: nu e cazul.
 • ambulanţier (2 posturi) (interior 108):
  • nivel de studii – medii;
  • diplomă de bacalaureat;
  • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C;
  • diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier conform ordinului ministrului sănătăţii privind înfiinţarea Scolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanță Bucureşti-llfov, precum şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate prin ordin al ministrului sănătăţii;
  • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • condiţii de vechime: 6 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist şi cel puţin un an ca şofer autosanitară I,
 • sau
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de calificare;
  • diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier conform ordinului ministrului sănătăţii privind înfiinţarea Scolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanță Bucureşti-llfov, precum şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate prin ordin al ministrului sănătăţii;
  • nivel de acces 1a informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate. în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • condiţii de vechime: 6 ani vechime ca motorist, marinar sau conducător de şalupă şi cel puţin un an vechime ca motorist, marinar pe şalupă medicală sau conducător de şalupă medicală.
 • infirmieră debutant (8 posturi) (interior 108):
  • nivel de studii – minimum generale;
  • act doveditor al studiilor absolvite;
  • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului dc securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime: – nu e cazul.
 • îngrijitoare (3 posturi) (interior 108):
  • nivel de studii – minimum generale;
  • act doveditor al studiilor absolvite; nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime – nu e cazul.
 • muncitor calificat IV (bucătar) (interior 594):
  • nivel de studii – minimum studii generale; act doveditor de absolvire a studiilor; calificare – certificat de calificare pentru meseria de bucătar; nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de
  • securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”; vechime – nu e cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 noiembrie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • fizician medical debutant (interior 560):
  • 27 noiembrie 2018, ora 08.00: proba scrisă;
  • 05 decembrie 2018, ora 08.00: proba interviu.
 • fizician medical debutant (interior 560):
  • 27 noiembrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
  • 05 decembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.
 • brancardier (3 posturi), ambulanţier (2 posturi) (interior 108):
  • 27 noiembrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
  • 05 decembrie 2018 și 06 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.
 • infirmieră debutant (8 posturi), îngrijitoare (3 posturi) (interior 108):
  • 27 noiembrie 2018, ora 08.00: proba scrisă;
  • 05 decembrie 2018 și 06 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.
 • muncitor calificat IV (bucătar) (interior 594):
  • 27 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 05 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, telefon 021/319.30.51, 021/319.30.51-61, interior 108, 560, 594.

descarca: ANUNT-ambulantier.docx 20KB DOCX

descarca: ANUNT-brancardier.doc 60KB DOC

descarca: ANUNT-bucatar.doc 64KB DOC

descarca: ANUNT-fizician-med.deb_.Lab_.medicina-nucleara.docx 24KB DOCX

descarca: ANUNT-fizician-med.deb_.Radioterapie.docx 25KB DOCX

descarca: ANUNT-fizician-med.Lab_.rad_.I.docx 25KB DOCX

descarca: ANUNT-infirmiera.doc 65KB DOC

descarca: ANUNT-ingrijitoare.doc 76KB DOC

Apply for this Job