Funcții contractuale (20 posturi) – Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Louis Țurcanu“, TimișoaraFuncții contractuale (20 posturi)

Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Louis Țurcanu“, Timișoara

18 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Louis Țurcanu“, cu sediul în Timișoara, str. Iosif Nemoianu nr. 2, județul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • 1 post asistent medical de laborator clinic licențiat grad principal:
  • cu diplomă de licență (S). examen grad principal și diplomă de bacalaureat;
  • vechime de 5 ani ca asistent medical de laborator clinic.
 • 1 post asistent medical de laborator clinic debutant:
  • diplomă de școală sanitară postliceală (PL) și diplomă de bacalaureat;
  • fără vechime în specialitate.
 • 2 posturi asistent medical generalist:
  • cu diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale (PL) și diplomă de bacalaureat;
  • cu minimum 6 luni vechime în specialitate.
 • 1 post asistent medical generalist debutant:
  • cu diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale (PL) și diplomă de bacalaureat:
  • fără vechime în specialitate.
 • 1 post asistent medical generalist grad principal:
  • cu diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale (PL) și diplomă de bacalaureat:
  • cu o vechime de 5 ani ca asistent medical.
 • 1 post asistent medical generalist licențiat debutant:
  • cu diplomă de licență (S) și diplomă de bacalaureat;
  • fără vechime în specialitate.
 • 1 post muncitor necalificat:
  • diplomă de absolvire a școlii generale.
  • 9 posturi infirmieră,
  • diplomă de școală generală și curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.R. sau alți furnizori autorizați;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate.
 • 10 posturi îngrijitoare:
  • diplomă de absolvire a școlii generale.
 • 1 post brancardier.
  • diplomă de absolvire a școlii generale.
 • 1 post muncitor calificat I. specialitate lăcătuș mecanic întreținere, reparații:
  • diplomă de absolvire a școlii generale/școală profesională;
  • minimum 9 ani vechime în meserie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 decembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 19 decembrie 2019, ora 09.00: proba practică (pentru asistenți medicali și infirmiere) și interviu (îngrijitoare, brancardier și muncitor calificat/necalificat);

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Louis Țurcanu“, cu sediul în Timișoara, str. Iosif Nemoianu nr. 2, județul Timiș, telefon 0256.203.303, interior 217, 0732.890.509.

Apply for this Job