Funcții contractuale (20 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar - Arseni”, BucureștiFuncții contractuale (20 posturi)

Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar – Arseni”, București

5 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar – Arseni”, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 12, sectorul 4, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

 • 1 post kinetoterapeut principal cu 0,5 normă:
  • diplomă de licenţă în specialitate;
  • examen pentru obţinerea gradului principal;
  • 5 ani vechime în specialitate în domeniul sanitar.
 • 1 post kinetoterapeut cu 0,5 normă:
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă de licenţă în specialitate;
  • 6 luni vechime în specialitate.
 • 1 post kinetoterapeut debutant:
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă de licenţă în specialitate;
  • fără vechime în specialitate.
 • 3 posturi de asistent medical principal generalist (S) cu 0.5 normă:
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă de licenţă în specialitate;
  • certificat de grad principal,
 • 1 post de asistent medica principal generalist (PL) cu 0,5 normă;
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă de şcoala sanitară postliceală;
  • certificat de grad principal,
 • 2 posturi de asistent medical principal generalist (PL):
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă de şcoala sanitară postliceală;
  • certificat de grad principal.
 • 2 posturi de asistent medical debutant generalist (PL):
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă de şcoala sanitară postliceală;
  • fără vechime în activitate,
 • 1 post de registrator medical principal (M):
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • examen pentru gradul principal;
  • curs operare calculator;
  • 4 ani vechime în specialitate.
 • 2 posturi de statistician medical principal (M) cu 0,5 normă:
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • examen pentru gradul principal;
  • curs operare calculator;
  • 4 ani vechime în specialitate.
 • 4 posturi de brancardier cu 0,5 normă:
  • diploma de şcoală generală sau studii medii;
  • cunoştinţe minime în domeniul sănătăţii;
  • cu sau fară vechime în activitate.
 • 1 post referent de specialitate debutant:
  • diploma de licenţă în ştiinţe juridice, economice sau administraţie;
  • certificat competente operare calculator;
  • fără vechime în domeniu.
 • 1 post muncitor 1 – electrician:
  • curs de calificare electrician;
  • program de lucru în ture 12 ore cu 24 ore;
  • 9 ani vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 aprilie 2017, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 aprilie 2017, ora 09:00: proba scrisă – în Amfiteatrul Centrului de Excelenţă în Neurochirurgie;
 • 26 aprilie 2017, ora 09:00: proba practică – în Amfiteatrul Centrului de Excelenţă în Neurochirurgie;
 • 02 mai 2017, ora 10:00: proba interviu – în Amfiteatrul Centrului de Excelenţă în Neurochirurgie;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar – Arseni”, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 12, sectorul 4, telefon : 021.334.30.25, interior 1122 şi 1123.

Apply for this Job