Funcții contractuale (19 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” din BucureştiFuncții contractuale (19 posturi)

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” din Bucureşti

22 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de:

 1. un post vacant de asistent medical principal generalist specialitatea medicină generală, studii postliceale – Secția U.P.U., vechime în specialitate minimum 5 ani;
 2. patru posturi vacante de asistenți medicali principali generaliști specialitatea radiologie, studii postliceale – Secția U.P.U. – Laborator de radiologie și imagistică nucleară, vechime în specialitate minimum 5 ani;
 3. un post vacant de asistent medical specialitatea radiologie, studii postliceale – Secția U.P.U.- Laborator de radiologie și imagistică nucleară, vechime în specialitate minimum 6 luni;
 4. cinci posturi vacante de infirmier – Secția U.P.U., certificat de infirmier, vechime ca infirmier minimum 6 luni;
 5. un post vacant de îngrijitoare – Secția U.P.U., fără vechime;
 6. un post vacant de registrator medical principal – Secția U.P.U., vechime în specialitate minimum 4 ani;
 7. un post vacant de registrator medical – Secția UPU – Cabinet medicină dentara, vechime în specialitate minimum 6 luni;
 8. un post vacant de brancardier – Secția UPU, fără vechime;
 9. un post vacant de brancardier – post fix spital, fără vechime;
 10. doua posturi vacante de infirmier debutant, Secția Clinică Medicina Internă, fără vechime;
 11. un post referent de specialitate IA, Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare, studii superioare, vechime în specialitatea studiilor 6 ani și 6 luni.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iunie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 iunie 2019, ora 13.00: proba scrisă;
 • 21 iunie 2019, ora 13.00: proba practică/interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” din Bucureşti, Şoseaua Vitan Bârzeşti nr. 13, sectorul 4, 021/334.51.90, 021/334.51.70.

Apply for this Job