Funcții contractuale (19 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 BucureștiFuncții contractuale (19 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 București

3 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Direcţia Protecţia Copilului

Compartimentul Unităţi Rezidenţiale de Tip Familial – Serviciul Alternative de Tip Rezidenţial:

 • 5 posturi de referent (educaţie), categoria M, treapta II.

Cerinţe specifice de participare la concurs:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă 6 luni (cu studii medii).

Compartimentul Unităţi Rezidenţiale de Tip Familial – Serviciul Alternative de Tip Rezidenţial:

 • 4 posturi de referent (educație), categoria M, treapta I.

Cerinţe specifice de participare la concurs:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă 3 ani şi 6 luni (cu studii medii).

Compartimentul Unităţi Rezidenţiale de Tip Familial – Serviciul Alternative de Tip Rezidențial:

 • 2 posturi de referent (educaţie), categoria M, treapta IA.

Cerinţe specifice de participare la concurs:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă 6 ani şi 6 luni (cu studii medii).

Centrul de Zi de Recuperare şi Resurse pentru Copiii cu Dizabilităţi Multiple şi Familiile Lor:

 • 1 post de referent (educaţie), categoria M, treapta IA.

Cerinţe specifice de participare la concurs:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă 6 ani şi 6 luni (cu studii medii).

Centrul de Zi de Recuperare şi Resurse pentru Copiii cu Dizabilităţi Multiple şi Familiile Lor:

 • 2 posturi de logoped, categoria S.

Cerinţe specifice de participare la concurs:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (Psihopedagogie specială/Pedagogie);
 • atestat de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială;
 • vechime în specialitate 6 luni.

Centrul de Zi de Recuperare şi Resurse pentru Copiii cu Dizabilităţi Multiple şi Familiile Lor:

 • 1 post de psiholog practicant, categoria S.

Cerinţe specifice de participare la concurs:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (Facultatea de Psihologie);
 • atestat de liberă practică specializarea psihologie clinică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
 • vechime în specialitatea studiilor 6 luni.

Centrul de Zi de Recuperare şi Resurse pentru Copiii cu Dizabilităţi Multiple şi Familiile Lor:

 • 1 post de kinetoterapeut, categoria S, debutant.

Cerinţe specifice de participare la concurs:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Kinetoterapie);
 • autorizaţia de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuţilor din România.

Centrul de Servicii de Asistenţă şi Sprijin pentru Prevenirea Situaţiilor ce Pun în Pericol Securitatea şi Dezvoltarea Copilului Casa din Tei:

 • 1 post de îngrijitoare, categoria G.

Cerinţe specifice de participare la concurs:

 • învăţământ general obligatoriu;
 • vechime în muncă minimum6 luni (cu învăţământ general obligatoriu).

Centrul de Servicii pentru Copilul cu Handicap:

 • 1 post de referent (educaţie), categoria M, treapta IA.

Cerinţe specifice de participare la concurs:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă 6 ani şi 6 luni (cu studii medii).

Centrul de Servicii pentru Copilul cu Handicap:

 • 1 post de logoped, categoria S.

Cerinţe specifice de participare la concurs:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (Psihopedagogie specială);
 • atestat de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială;
 • vechime în specialitate 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 septembrie 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 septembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă – Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 301, sectorul 2, Complexul de Activităţi Recreative şi Educative „Sf. Pantelimon“;
 • 02 octombrie 2018, ora 08:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, Bucureşti, telefon 031/405.24.77, interior 303/339.

descarca: Anunt-concurs-per_-nedeterm_-26_09_2018-1.pdf 616KB PDF

Apply for this Job