Funcții contractuale (18 posturi) – Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă din Lovrin, Judeţul TimişFuncții contractuale (18 posturi)

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă din Lovrin, Judeţul Timiş

28 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă din Lovrin, Judeţul Timiş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 • 1 asistent cercetător științific gradul ACS poziția 27, – Laboratorul ameliorare și producere sămânță porumb.
  • Condiții specifice: absolvent al specializărilor de: agronomie, biologie, inginerie genetică, vechime debutant.
  • Examenul: analiză dosar, probă scrisă, probă orală, probă limbă străină (de preferință, engleză).
 • 1 asistent cercetător științific ACS poziția 55 – Laborator agrofitotehnie și protecția plantelor;
  • Condiții specifice: absolvent al specializărilor de: agronomie, biologie, protecția plantelor; vechime – debutant.
  • Examenul: analiza dosar, probă scrisă, probă orală, probă limba străină (de preferință, engleză).
 • 1 cercetător științific CS poziția 70 – Laborator Cercetări Horticole.
  • Condiții specifice: absolvent al specializărilor de: agronomie, biologie, horticultură, inginerie genetică; vechime: 2 ani pentru cei care provin din cercetare sau învățământ superior și 4 ani pentru cei care provin din afară.
  • Examenul: analiză dosar, probă scrisă, probă orală, probă limba străină (de preferință engleză).
 • 1 cercetător științific CS III poziția 43 – Laboratorul ameliorare și producere sămânță la cânepă și plante medicinale;
  • Condiții specifice: absolvent al specializărilor de: agronomie, biologie, inginerie genetică; titlul de doctor în domeniu; vechime: 4 ani pentru cei care provin din cercetare sau învățământ superior și 8 ani pentru cei care provin din afară.
  • Examenul: analiza dosar (întocmit conform anexei 2, și interviu (prezentare plan de cercetare propriu).
 • 1 cercetător științific CS III poziția 62 – Laboratorul Dezvoltare Durabilă;
  • Condiții specifice: absolvent al specializărilor de: zootehnie, titlul de doctor în domeniu; vechime: 4 ani pentru cei care provin din cercetare sau învățământ superior și 8 ani pentru cei care provin din afară.
  • Examenul: analiză dosar (întocmit conform anexei 2, și interviul (prezentare plan de cercetare propriu).
 • 1 cercetător științific CS III poziția 69 – Laboratorul Cercetări Horticole;
  • Condiții specifice: agronomie, biologie, horticuttură, inginerie genetică;
  • vechime: 4 ani pentru cei care provin din cercetare sau învățământ superior și 8 ani pentru cei care provin din afară.
  • Examenul: analiza dosar (întocmit conform anexei 2, și interviu (prezentare plan de cercetare propriu).
 • 1 muncitor necalificat poziția 12 – Laboratorul ameliorarea și prod. sămânță Grâu, (analiză dosar, probă scrisă și probă practică);
 • 1 muncitor necalificat poziția 24 – Laboratorul ameliorarea și prod. sămânță ovăz, (analiză dosar, probă scrisă și probă practică);
 • 2 muncitori necalificați poziția 35 și poziția 66 – Laborator Dezvoltare Durabilă, (analiză dosar, probă scrisă și probă practică);
 • 2 muncitor necalificați poziția 72 și poziția 73 – Laborator Cercetări Horticole, (analiză dosar, probă scrisă și probă practică);
 • 1 muncitor necalificat poziția 108, (analiză dosar, probă scrisă și probă practică);
 • 1 șofer poziția 109 – Centrul de condiționare semințe și mecanizare.
  • Condiții: deținător de permis de profesionist (analiză dosar, probă scrisă și probă practică);
 • 1 paznic poziția 120;
  • Condiții: curs obligatoriu de agent de pază (analiză dosar, probă scrisă și probă practică).
 • 1 șef formație paza poziția 116;
  • Condiții: studii medii, atestat șef formație pază (analiză dosar, probă scrisă și probă practică).
 • 1 administrator poziția 114 – Compartimentul Administrativ.
  • Condiții: studii superioare – management agricol; vechime – 4 ani în domeniu.
  • Examenul: analiză dosar, probă scrisă și probă practică.
 • 1 jurist – Oficiul juridic:
  • studii juridice.
  • Vechime – debutant.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 31 iulie 2019, ora 10:00: proba orală, practică, interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 • Dosarul va conține în mod obligatoriu documentele:
  • cerere tip, de înscriere la concurs,
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
  • curriculum vitae Europass,
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică, (diplomă de bacalaureat, diplomă licență, însoțite de foaie matricolă, diplomele cursurilor postuniversitare, a cursurilor de specializare și/sau perfecționarea profesională, inclusiv diplomă de doctor (dacă este cazul)),
  • memoriu de activitate,
  • lista lucrărilor științifice și de popularizare publicate grupate conform anexei 2,
  • lista rezultatelor de cercetare deosebite, copii de pe brevete și/sau adeverințe de omologare,
  • lista proiectelor internaționale și naționale la care participă concurentul, lucrări reprezentative publicate (10 lucrări),
  • extrase xerox din lucrările științifice mai importante (prima pagină din care se poate observa autorul și titlul – 10 lucrări),
  • copie certificat naștere, căsătorie,
  • copie carte muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă după caz,
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie,
  • cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale,
  • alte documente relevante pentru desfășurarea concursului,
  • specializări efectuate.
 • Bibliografia pentru concurs este afişat la sediul unităţi S.C.D.A. Lovrin.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă din Lovrin, str. Principală nr. 200, Judeţul Timiş, telefon 0256/381.401.

Apply for this Job