Funcții contractuale (18 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din BucureştiFuncții contractuale (18 posturi)

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti

14 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

 1. asistent medical – specialitatea medicină generală (8 posturi) (telefon 021/319.30.51 – 61, interior 142);
 2. asistent medical principal – specialitatea medicină generală (3 posturi) (telefon 021/319.30.51 – 61, interior 142);
 3. asistent medical licențiat în nutriție și dietetică – debutant (telefon 021/319.30.51 – 61, interior 142);
 4. asistent medical debutant – specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare (telefon 021/319.30.51 – 61, interior 108);
 5. asistent medical – specialitatea radiologie (4 posturi) (telefon 021/319.30.51 – 61, interior 108);
 6. muncitor calificat III (lăcătuș) – treapta profesională muncitor calificat IV – calificarea lăcătuș (telefon 021/319.30.51 – 61, interior 594).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical – specialitatea medicină generală (8 posturi):
  • nivel de studii – postliceale;
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medicină generală;
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical generalist, avizat și valabil la data concursului.
  • certificatul va fi însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist), avizat și valabil la data concursului, sau de adeverința pentru participare la concurs – valabilă, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist);
  • nivel de acces la informații clasificate, precum și acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime – minimum 6 luni ca asistent medical generalist (să nu dețină gradul principal ca asistent medical generalist).
 • asistent medical principal – specialitatea medicină generală (3 posturi):
  • nivel de studii – postliceale;
  • diplomă de școală sanitară postlicealâ sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medicină generală;
  • diplomă de bacalaureat;
  • adeverință examen grad principal;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical – grad principal în medicină generală, avizat și valabil la data concursului;
  • certificatul va fi însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical – grad principal in medicină generală (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical principal – medicină generală), avizat și valabil la data concursului, sau de adeverință pentru participare la concurs – valabilă, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical principal – medicină generală);
  • nivel de acces la informații clasificate, precum și acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime – minimum 5 ani ca asistent medical generalist.
 • asistent medical licențiat în nutriție și dietetică – debutant:
  • nivel de studii – superioare;
  • diplomă de licență în specialitatea nutriție și dietetică, însoțită de suplimentul descriptiv;
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical generalist licențiat în nutriție și dietetică, avizat și valabil la data concursului;
  • certificatul va fi însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, avizat și valabil la data concursului, sau de adeverință pentru participare la concurs – valabilă, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. (asistent medical licențiat în nutriție și dietetică);
  • nivel de acces la informații clasificate, precum și acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime: -.
 • asistent medical debutant – specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare:
  • nivel de studii – postliceale;
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare;
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical balneofizioterapie și recuperare, avizat și valabil la data concursului;
  • certificatul va fi însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical balneofizioterapie și recuperare, avizat și valabil la data concursului, sau de adeverința – valabilă, pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • nivel de acces la informații clasificate, precum și acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime: -.
 • asistent medical – specialitatea radiologie (4 posturi):
  • nivel de studii – postliceale;
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea radiologie; diplomă de bacalaureat;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical – radiologie, avizat și valabil la data concursului;
  • certificatul va fi însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical – radiologie, avizat și valabil la data concursului sau de adeverință pentru participare la concurs valabilă, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • nivel de acces la informații clasificate, precum și acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime: minimum 6 luni ca asistent medical – specialitatea radiologie (să nu dețină gradul de asistent medical principal – specialitatea radiologie).
 • muncitor calificat III (lăcătuș) – treapta profesională muncitor calificat IV – calificarea lăcătuș:
  • nivel de studii – minimum generale: curs/certificat de calificare în meseria de lăcătuș;
  • act doveditor de absolvire a studiilor și a calificării: nivel de acces la informații clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate;
  • vechime – minimum 3 ani – maximum 6 ani la data angajării, în meseria de lăcătuș.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 februarie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • asistent medical – specialitatea medicină generală, asistent medical principal – specialitatea medicină generală, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică – debutant, asistent medical – specialitatea radiologie:
  • 10 martie 2020, ora 09:00, proba scrisă;
  • 17, 18 și 19 martie 2020, ora 09:00, proba interviu.
 • asistent medical debutant – specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare:
  • 10 martie 2020, ora 12:30, proba scrisă;
  • 17, 18 și 19 martie 2020, ora 09:00, proba interviu.
 • muncitor calificat III (lăcătuș) – treapta profesională muncitor calificat IV – calificarea lăcătuș:
  • 10 martie 2020, ora 09:00, proba practică;
  • 17 martie 2020, ora 09:00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sectorul 1, telefon 021/319.30.51 – 61, interior 594 (muncitor calificat III (lăcătuș), interior 108, 142.

descarca: ANUNT-as.BFT-deb.-feb.2020.doc 90KB DOC

descarca: ANUNT-as.diet_.deb-feb.2020.docx 20KB DOCX

descarca: ANUNT-as.med_.PL-feb.2020.docx 24KB DOCX

descarca: ANUNT-as.med_.principal-PL.docx 21KB DOCX

descarca: ANUNT-as.med_.rad_.feb_..2020.docx 21KB DOCX

descarca: ANUNT-Lacatus-Administrativ.docx 23KB DOCX

Apply for this Job