Funcții contractuale (18 posturi) – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” din Craiova, Județul DoljFuncții contractuale (18 posturi)

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” din Craiova, Județul Dolj

11 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” din Craiova, Județul Dolj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 1. asistent medical – generalist (PL) în cadrul Camerei de gardă Boli Infecțioase;
 2. asistent medical – generalist (PL) în cadrul Camerei de gardă Pneumologie;
 3. asistent medical – generalist (PL) în cadrul Secția Clinică Boli Infecțioase Adulți I;
 4. asistent medical – generalist (PL) în cadrul Secția Clinică Boli Infecțioase Adulți II – 2 posturi;
 5. asistent medical – generalist (PL) în cadrul Secția Clinică Boli Infecțioase Copii:
 6. asistent medical – principal (PL) în cadru! Secția Clinică Boli Infecțioase Copii;
 7. asistent medical – generalist (PL) în cadrul Secția Clinică Pneumologie Adulți I;
 8. asistent medical – generalist (PL) în cadrul Secția Clinică Pneumologie Adulți II;
 9. infirmieră debutantă (G/M) în cadrul Secția Clinică Boli Infecțioase Adulți II;
 10. infirmieră debutantă (G M) în cadrul Compartimentului Anestezie și Terapie Intensivă;
 11. infirmieră debutantă (G/M) în cadrul Secția Clinică Pneumologie Adulți I;
 12. infirmieră debutantă (G/M) în cadrul Secția Clinică Pneumologie Adulți II;
 13. infirmieră debutantă (G M) în cadrul Secția Clinică Pneumologie Copii;
 14. registrator medical debutant (M) în cadrul Secția Clinică Boli Infecțioase Adulți I;
 15. registrator medical debutant (M) în cadrul Secția Clinică Boli Infecțioase Adulți II;
 16. registrator medical debutant (M) în cadrul Secția Clinică Boli Infecțioase Copii;
 17. registrator medical debutant (M) în cadrul Secția Clinică Pneumologie Adulți I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical generalist (PL):
  • diplomă de bacalaureat,
  • diplomă de absolvire postliceală asistent medical,
  • certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi,
  • vechime în specialitatea de asistent medical 6 luni.
 • asistent medical principal (PL):
  • diplomă de bacalaureat,
  • diplomă de absolvire postliceală asistent medical,
  • certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi,
  • vechime în specialitatea de asistent medical 5 ani,
  • certificat de grad principal.
 • infirmieră debutantă (G/M):
  • studii generale/medii;
  • curs de infirmieră organizat de ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și asistenților medicali din România/curs organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii. Familiei și protecției sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății sau declarație pe propria răspundere că în cazul admiterii la concurs, se obligă sub sancțiunea desfacerii contractului individual de muncă, să obțină atestatul de infirmieră în termen de 6 luni de la încheierea contractului individual de muncă;
  • fără vechime în funcția de infirmieră.
 • registrator medical debutant (M)Ș
  • diplomă de bacalaureat;
  • fără vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 noiembrie 2019, ora 13.00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 03 decembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă (grilă);
 • 06 decembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” din Craiova, Calea Bucureşti nr. 126, telefon 0742/253.333.

Apply for this Job