Funcții contractuale (18 posturi) – Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Judeţul VâlceaFuncții contractuale (18 posturi)

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea

7 septembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, la Serviciul Creșe și Asistență Medicală Unități Școlare – Structura Creșe, după cum urmează:

 • asistent medical principal șef – 1 post;
 • asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, debutant – 1 post:
 • asistent medical – 2 posturi;
 • bucătar – 2 posturi;
 • asistent medical debutant – 3 posturi;
 • îngrijitor – 7 posturi;
 • infirmier – 2 posturi

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical principal șef din cadrul Serviciului Creșe și Asistență Medicală Unități Școlare – Structura Creșe:
  • condiții de studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specializarea asistent medical generalist/pediatrie și dovada pentru obținerea gradului profesional principal;
  • condiții de vechime – minimum 8 (opt) ani vechime în specialitate.
 • asistent medical licențiat în nutriție și dietetică debutant din cadrul Serviciului Creșe și Asistență Medicală Unități Școlare – Structura Creșe:
  • condiții de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sănătate specializarea nutriție și dietetică;
  • condiții de vechime -.
 • asistent medical din cadrul Serviciului Creșe și Asistență Medicală Unități Școlare – Structura Creșe – 2 posturi:
  • condiții de studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specializarea asistent medical generalist/pediatrie;
  • condiții de vechime – minimum 1 (un) an vechime în specialitate.
 • asistent medical debutant din cadrul Serviciului Creșe și Asistență Medicală Unități Școlare – Structura Creșe – 2 posturi:
  • condiții de studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specializarea asistent medical generalist/pediatrie;
  • condiții de vechime -.
 • bucătar din cadrul Serviciului Creșe și Asistență Medicală Unități Școlare – Structura Creșe – 3 posturi:
  • condiții de studii: studii medii/generale;
  • certificat de calificare bucătar/lucrător în alimentație publică;
  • condiții de vechime – minimum 3 (trei) ani vechime în specialitate (bucătar).
 • îngrijitor din cadrul Serviciului Creșe și Asistență Medicali Unități Școlare – Structura Creșe – 7 posturi:
  • condiții de studii: diplomă/certificat de absolvire studii generale/medii;
  • condiții de vechime – minimum 3 (trei) ani vechime în muncă.
 • infirmier din cadrul Serviciului Creșe și Asistență Medicală Unități Școlare – Structura Creșe – 2 posturi:
  • condiții de studii: diplomă/certificat de absolvire studii generale/medii;
  • certificat calificare infirmier;
  • condiții de vechime – minimum 3 (trei) ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 septembrie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 septembrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 05 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare privind condițiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, telefon: 0250.734.165.

descarca: Anunt_concurs_crese.docx 38KB DOCX

Apply for this Job