Funcții contractuale (18 posturi execuție + 1 post conducere) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, BucureștiFuncții contractuale (18 posturi execuție + 1 post conducere)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, București

1 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • Direcția Protecția Copilului
 • Centrul Pilot pentru Protecția Copilului Victimă a Traficului de Ființe Umane Gavroche:
  • 1 post de îngrijitor:
   • învățământ general obligatoriu;
   • vechime în muncă 6 luni (cu învățământ general obligatoriu)
  • 1 post de muncitor calificat (întreținere), treapta III:
   • învățământ general obligatoriu;
   • vechime în muncă 6 luni (cu învățământ general obligatoriu);
   • curs de calificare instalații tehnico-sanitare.
  • 1 post de muncitor calificat (lenjereasă) categoria G, treapta I:
   • învățământ general obligatoriu;
   • vechime în muncă 6 ani și 6 luni (cu învățământ general obligatoriu);
   • curs de calificare (croitor).
 • Direcția Asistență Socială
 • Centrul de Îngrijire și Asistență nr. 2:
  • 1 post de muncitor necalificat (oficiant) categoria G, treapta I:
   • învățământ general obligatoriu.
 • Direcția Protecția Copilului
 • Centrul Pilot pentru Protecția Copilului Victimă a Traficului de Ființe Umane Gavroche:
  • 1 post de medic, categoria S:
   • studii superioare absolvite cu diplomă de licență Facultatea de Medicină (specializarea medicină pediatrică/medicină generală);
   • certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, specializarea medicină pediatrică/medicină generală, cu viză pentru anul în curs;
   • asigurare Malpraxis;
   • vechime în muncă 3 ani (în specialitatea studiilor).
  • 1 post de referent (administrator) categoria M, treapta I:
   • studii medii (absolvite cu diplomă de bacalaureat);
   • vechime în muncă 3 ani și 6 luni (cu studii medii).
  • 2 posturi de instructor de educație, categoria M:
   • studii medii (absolvite cu diplomă de bacalaureat);
   • vechime în muncă 6 luni (cu studii medii).
  • 1 post de șef centru, categoria S, gradul II:
   • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în unul din următoarele domenii administrație publică/asistență socială/psihologie/studii juridice;
   • vechime în muncă 5 ani (în specialitatea studiilor);
   • experiență cel puțin 1 an în domeniul serviciilor pentru copil și familie.
 • Biroul Monitorizare Relații Familiale – Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri
  • 2 posturi de psiholog practicant categoria S:
   • studii superioare absolvite cu diplomă de licență (Facultatea de Psihologie);
   • atestat de liberă practică specializarea psihologie clinică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
   • vechime în muncă 1 an (în specialitatea studiilor).
 • Direcția Asistență Socială
 • Centrul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Neuropsihic:
  • 1 post de inspector de specialitate categoria S gradul debutant:
   • studii superioare absolvite cu diplomă de licență.
 • Centrul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Neuropsihic – Locuința Protejată 2
  • 1 post de infirmieră, categoria G:
   • învățământ general obligatoriu;
   • vechime în muncă 6 luni (cu învățământ general obligatoriu).
 • Centrul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Neuropsihic – Locuința Protejată I
  • 1 post de infirmieră categoria G:
   • învățământ general obligatoriu;
   • vechime în muncă 6 luni (cu învățământ general obligatoriu).
 • Centrul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Neuropsihic – Centrul de Zi Balotului:
  • 1 post de asistent social, categoria S:
   • studii superioare absolvite cu diplomă de licență (Facultatea de Asistență Socială);
   • aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România;
   • vechime în muncă 6 luni (în specialitatea studiilor).
 • Serviciul Ambulanță Socială
  • 2 posturi de medic, categoria S:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență (Facultatea de Medicină);
   • certificat de membru al Colegiului Medicilor din România în specializarea medicină de familie cu viză pe anul în curs;
   • vechime în muncă minimum 3 ani (în specialitatea studiilor);
   • asigurare Malpraxis.
 • Direcția Strategii Programe și Managementul Calității
 • Serviciul Registratură, Relații cu Publicul, Evaluare Inițială și Arhivă:
  • 1 post de curier, categoria M:
   • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • 1 post de inspector de specialitate categoria S, gradul IA:
   • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
   • vechime în muncă minimum 6 ani și 6 luni cu studii superioare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 noiembrie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 noiembrie 2019, ora 09:00: proba practică;
 • 28 noiembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 04 decembrie 2019, ora 08:30: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 Bucureşti, 2 situat în str. Olari nr. 15 (fost 11-13); telefon 031/405.24.77, int. 303, 338, 339.

Apply for this Job