Funcţii contractuale (18 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniFuncţii contractuale (18 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani

15 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. Complexul de servicii sociale Botoşani – Centrul de plasament „Prietenia” – instructor de educaţie debutant;
 2. Complexul de apartamente „Casa Mea”, Dorohoi – instructor de educaţie debutant;
 3. Complexul de apartamente „Floare de colţ”, Dorohoi – instructor de educaţie principal şi instructor de educaţie debutant;
 4. Complexul de Apartamente „Amicii”, Dorohoi, – instructor de educaţie debutant (2 posturi);
 5. Complexul de servici pentru copilul aflat în dificultate „Speranţa” Pomârla – Centrul de plasament „Dumbrava Minunată” – instructor de educaţie debutant (2 posturi);
 6. Centul de îngrijire şi asistenţă Leorda – instructor de ergoterapie debutant;
 7. Centrul de recuperare şi reabilitare lonăşeni „Casa Ionaş” – instructor de ergoterapie debutant;
 8. Centrul rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap din localităţile Ionăşeni şi Botoşani – instructor de ergoterapie debutant;
 9. Centrul de integrare prin terapie ocupaţională „Lucie Lecomte”, Botoşani – instructor de ergoterapie debutant şi pedagog de recuperare debutant;
 10. Centrul de îngrijire şi asistenţă Dorohoi – instructor de ergoterapie debutant;
 11. Complexul de servicii sociale Botoşani – Compartimentul pentru prepararea şi distribuirea hranei – şofer, treapta II (2 posturi);
 12. Compartimentul SSM – PSI şi managementul calităţii – inspector de specialitate S debutant şi inspector de specialitate SII cu 0,5 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate S debutant – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă/diplomă a unei instituţii de învăţământ superior acreditată/autorizată;
 • inspector de specialitate SII cu 0,5 normă – (în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (I) din Hotărârea nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006).
 • Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului superior, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ, sunt următoarele:
  • absolvirea, în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenţă, ori a studiilor universitare de lungă durată sau absolvirea cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată;
  • curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puţin 80 de ore;
  • absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore.
  • îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (I) se atestă prin diplomă de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (I) lit. b) şi c).
  • Cerinţa minimă prevăzută la alin. (I) lit. b) şi c) este considerată îndeplinită şi în situaţia în care persoana a obţinut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
  • Vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 luni.
 • instructor de educaţie debutant şi instructor de ergoterapie debutant – studii medii socio-umane absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat şi certificat de calificare profesională – lucrător social;
 • instructor de educaţie principal – studii medii socio-umane absolvite cu diplomă de bacalaureat, sau studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat şi certificat de calificare profesională – lucrător social cu o vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani şi 6 luni;
 • pedagog de recuperare debutant – studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă/certificat – specializarea pedagog de recuperare;
 • şofer, treapta II – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale absolvite cu certificat de capacitate de absolvire a învăţământului de 8 ani, permis de conducere categoriile B, D, E.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 12 noiembrie 2018, ora 13:00: proba practică pentru postul de șofer;
 • 16 noiembrie 2018, ora 08:30: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.G.A.S.P.C. Botoşani, str. Maxim Gorki nr. 4, judeţul Botoşani, telefon 0231/537.993.

Apply for this Job