Funcții contractuale (18 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului AradFuncții contractuale (18 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

8 noiembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale, vacante, de execuție, de:

 1. Kinetoterapeut (S) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cuveșdia – 1 post;
 2. Asistent medical, grad profesional principal (PL), în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cuveșdia – 1 post;
 3. Bucătar în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cuveșdia – 4 posturi;
 4. Psiholog, grad profesional stagiar (S), în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Petriș -1 post;
 5. Kinetoterapeut, grad profesional debutant (S), în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Petriș -1 post;
 6. Administrator I (M) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Petriș – 1 post;
 7. Pedagog de recuperare (M) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Petriș -1 post;
 8. Muncitor calificat (fochist), treaptă profesională I (G), în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Petriș – 1 post;
 9. Bucătar în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Petriș – 2 posturi;
 10. Asistent medical, grad profesional principal (PL), în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Petriș – 1 post temporar vacant;
 11. Kinetoterapeut, grad profesional debutant (S), în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Vărădia de Mureș -1 post;
 12. Psiholog, grad profesional debutant (S), în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Vărădia de Mureș – 1 post;
 13. Lucrător social (M) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Vărădia de Mureș – 2 posturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • kinetoterapeut:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializarea: fizioterapie, fiziokinetoterapie, kinetoterapie, cu durata studiilor de 4 ani, educație fizică și sport, specializarea cultură fizică medicală, balneofiziokinetoterapie și recuperare
  • perfecționări: autorizație de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuților din România
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.
 • asistent medical principal:
  • studii: diplomă școlară sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
  • autorizație de liberă practică
  • perfecționări; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M. din România, vizat pentru anul în curs
  • certificat de grad principal
  • vechime în muncă ca asistent medical generalist: minimum 5 ani.
 • bucătar:
  • cel puțin studii gimnaziale;
  • diplomă pentru curs de bucătar;
  • vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • psiholog stagiar:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, domeniul fundamental – științe sociale; ramura de știință – psihologie și științe comportamentale; specializarea – psihologie;
  • perfecționări: autorizație de liberă practică eliberată de Colegiul Psihologilor din România.
 • kinetoterapeut debutant:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializarea fizioterapie, fiziokinetoterapie, kinetoterapie, cu durata studiilor de 4 ani, educație fizică și sport, specializarea cultură fizică medicală, balneofiziokinetoterapie și recuperare;
  • perfecționări: autorizație de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuților din România.
 • administrator I:
  • studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • curs de operare pe calculator – proba practică;
  • vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • pedagog de recuperare:
  • studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • studii în domeniul educației prezintă un avantaj;
  • vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • fochist:
  • studii: cel puțin studii generale;
  • certificat de absolvire fochist pentru cazane cu abur și apă fierbinte;
  • autorizație de fochist (I.S.C.I.R.);
  • cunoștințe de instalator constituie un avantaj;
  • vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • psiholog debutant:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, domeniul fundamental – științe sociale; ramura de știință – psihologie și științe comportamentale; specializarea – psihologie;
  • perfecționări: autorizație de liberă practică eliberată de Colegiul Psihologilor din România.
 • lucrător social:
  • studii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08-19 noiembrie 2021, luni-joi 08.00-16.30, vineri 08.00-14.00: perioada de depunere a dosarelor;
 • administrator:
  • 03 decembrie 2021, ora 10.00: proba practică (eliminatorie);
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • bucătar:
  • 03 decembrie 2021, ora 08.00: proba practică;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, telefon: 0257/210.055, interior 119.

descarca: Anunt-concurs-contractual-site-decembrie-1-2021.docx 180KB DOCX

Apply for this Job