Funcţii contractuale (17 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniFuncţii contractuale (17 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani

15 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. psiholog stagiar la Complexul de Servicii pentru Copilul aflat în Dificultate „Speranţa” Pomârla – Centrul de plasament „Dumbrava Minunată”, Pomârla;
 2. psiholog stagiar la Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii din cadrul Serviciului Comunitar Specializat destinat Protecţiei Copilului;
 3. psiholog stagiar la Complexul de case de tip familial „Sf. Mina”, Botoşani;
 4. psiholog stagiar la Centrul de recuperare şi reabilitare Dersca;
 5. psiholog stagiar la Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Şansa Mea”, Botoşani;
 6. psihopedagog debutant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu dizabilităţi „Sf. Spiridon”, Botoşani – Centrul de recuperare SERA;
 7. asistent social debutant la Complexul de Servicii pentru Copilul aflat în Dificultate „Speranţa”, Pomârla – Centrul de plasament „Dumbrava Minunată”, Pomârla;
 8. asistent social debutant la Complexul de apartamente „Cireşarii”, Botoşani;
 9. asistent social debutant la Centrul de îngrijire şi Asistenţă Leorda;
 10. asistent social debutant la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională „Lucie Lecomte”, Botoşani;
 11. asistent social debutant la Complexul de case de tip familial „Sf. Mina”, Botoşani;
 12. asistent social practicant la Centrul de îngrijire şi Asistenţă Adăşeni;
 13. masor debutant la Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Şansa Mea”, Botoşani;
 14. inspector de specialitate debutant la Complexul de apartamente „Casa Mea”, Dorohoi;
 15. referent debutant la Complexul de apartamente „Floare de colţ”, Dorohoi;
 16. magaziner la Complexul de apartamente „Amicii”, Dorohoi;
 17. magaziner la Centrul Rezidenţial pentru Persoane Adulte cu Handicap din localităţile Ionăşeni şi Botoşani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • psiholog stagiar:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior acreditată/autorizată în domeniul psihologiei – specializarea psihologie;
  • atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România, specialitatea psihologie clinică.
 • psihopedagog debutant:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă/diplomă a unei instituţii de învăţământ superior acreditată/automată, în domeniul ştiinţe ale educaţiei, specializarea psihopedagogie specială;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, specialitatea psihopedagogie specială.
 • asistent social debutant:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior acreditată/autorizată în domeniul asistenţei sociale – specializarea asistenţă socială;
  • aviz de exercitare a profesiei emis de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.
 • asistent social practicant:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior acreditată/autorizată în domeniul asistenţei sociale – specializarea asistenţă socială;
  • aviz de exercitare a profesiei emis de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România cu treapta de competenţă necesară practicant;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
 • inspector de specialitate debutant:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă/diplomă a unei instituţii de învăţământ superior acreditată/autorizată, în domeniul ştiinţelor economice.
 • referent M debutant:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
 • magaziner:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale absolvite cu certificat de capacitate/absolvire;
  • vechime în domeniu de minimum 6 luni.
 • masor debutant:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat şi certificat de calificare profesională în domeniu (tehnician masor).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.G.A.S.P.C. Botoşani, str. Maxim Gorki nr. 4, judeţul Botoşani, telefon 0231/537.993.

Apply for this Job