Funcții contractuale (17 posturi) – Spitalul de Recuperare BorșaFuncții contractuale (17 posturi)

Spitalul de Recuperare Borșa

9 februarie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Recuperare Borșa, Județul Maramureș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • 3 posturi de infirmieră – Compartiment Primire Urgenţe;
 • 2 posturi de brancardier – Compartiment Primire Urgenţe;
 • 1 post de infirmieră debutantă – Secţia Recuperare medicină fizică şi balneologie I – recuperare neurologică;
 • 1 post de infirmieră debutantă – Secţia Recuperare medicină fizică şi balneologie I – recuperare ortopedie – traumatologie;
 • 1 post de infirmieră debutantă – Secţia Recuperare medicină fizică şi balneologie OI – recuperare neuro-motorie copii;
 • 1 post de infirmieră debutantă – Secţia Medicină Internă;
 • 1 post de infirmieră debutantă – Secţia Chirurgie generală – Compartiment ortopedie – traumatologie;
 • 1 post îngrijitoare – Secţia Recuperare medicină fizică şi balneologie I – recuperare neurologică:
 • 2 posturi îngrijitoare – Secţia Recuperare medicină fizică şi balneologie II – recuperare reumatologie;
 • 1 post îngrijitoare – Secţia Recuperare cardiovasculară;
 • 1 post îngrijitoare – Secţia Pediatrie;
 • 1 post îngrijitoare – Secţia Medicină Internă;
 • 1 post îngrijitoare – Compartiment Sterilizare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • infirmieră debutant:
  • şcoală generală (minim);
  • obligativitatea ca în termen de 6 luni de la data angajării să urmeze un curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor din România; sau curs de infirmieră organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii cu aprobarea Ministerului Sănătăţii; şi să obţină certificat de infirmieră.
 • infirmieră în CPU:
  • şcoală generală (minim);
  • să deţină certificat de infirmieră, urmare a absolvirii unui curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor din România sau curs de infirmieră organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;
  • 6 luni vechime în activitate.
 • îngrijitoare:
  • şcoală generală (minim).
 • brancardier:
  • şcoală generală (minim).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 februarie 2017, ora 15:00: termenul limit[ă pentru depunerea dosarelor;
 • 03 martie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • 09 martie 2017, ora 10:00: proba interviu, în ordinea următoare:
  • infirmieră;
  • îngrijitoare;
  • brancardier.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului de Recuperare Borșa, str. Floare de Colţ, nr. 1, Județul Maramureș, telefon: 0262/342.120, interior 120.

descarca: SWScan00141.pdf 1.01MB PDF

descarca: SWScan00142.pdf 1.01MB PDF

descarca: SWScan00143.pdf 972KB PDF

descarca: SWScan00144.pdf 649KB PDF

descarca: SWScan00145.pdf 748KB PDF

descarca: SWScan00146.pdf 873KB PDF

 

Apply for this Job