Funcţii contractuale (17 posturi) – Agenția Națională de Cadastru și Publicitate ImobiliarăFuncţii contractuale (17 posturi)

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

24 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante de conducere, respectiv execuţie, din cadrul instituțiilor subordonate și A.N.C.P.I.:

 • 2 posturi registrator de carte funciară, gradul I, după cum urmează:
  • 1 post – O.C.P.I. Suceava – B.C.P.I. Rădăuți;
  • 1 post – O.C.P.I. București
  • Cerințele postului:
   • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul drept;
   • vechime în specialitate – minimum 3 ani și 6 luni, exercitată în funcția de notar, judecător, procuror, avocat, consilier juridic sau altă funcție de specialitate juridică.
 • 6 posturi șef birou, registrator coordonator, după cum urmează:
  • 1 post O.C.P.I. Alba – B.C.P.I. Alba – Iulia;
  • 1 post O.C.P.I. Călărași – B.C.P.I. Călărași;
  • 1 post O.C.P.I. Hunedoara – B.C.P.I. Hațeg;
  • 1 post O.C.P.I. Neamț – B.C.P.I. Piatra-Neamț;
  • 1 post O.C.P.I. Teleorman – B.C.P.I. Zimnicea;
  • 1 post O.C.P.I. Vâlcea – B.C.P.I. Râmnicu Vâlcea.
  • Cerințele postului:
   • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul drept;
   • vechime în specialitate – minimum 6 ani și 6 luni, exercitată în funcția de notar, judecător, procuror, avocat, consilier juridic sau altă funcție de specialitate juridică.
 • 1 post Șef Birou Arhivă – O.C.P.I. Ilfov.
 • Cerințele postului:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă în domeniu științe administrative, geodezie, inginerie geodezică, management, arhivistică, științe ale comunicării, științe sociale și politice, științe umaniste, științe militare și informații;
  • vechime în specialitate – minimum 6 ani și 6 luni.
 • 1 post șef birou – Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții – O.C.P.I. Bacău:
 • Cerințele postului:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.
 • 1 post consilier, gradul II – A.N.C.P.I. – Direcția Managementul Proiectelor, Serviciul Monitorizare Tehnică și Financiară.
 • Cerințele postului:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul marketing sau management;
  • vechime în specialitate – minimum 6 luni.
 • 1 post consilier, gradul IA – A.N.C.P.I. – Direcția Informatică, Compartimentul Proceduri și Standarde.
 • Cerințele postului:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic;
  • vechime în specialitate – minimum 6 ani și 6 luni.
 • 1 post consilier juridic debutant – A.N.C.P.I. – Direcția Juridică, Serviciul Contencios.
 • Cerințele postului:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul drept;
 • 1 post consilier juridic, gradul IA – A.N.C.P.I. – Direcția Juridică, Serviciul Contencios.
 • Cerințele postului:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul drept;
  • vechime în specialitate – minimum 6 ani și 6 luni.
 • 1 post consilier juridic, gradul IA – A.N.C.P.I. – Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare.
 • Cerințele postului:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul drept;
  • vechime în specialitate – minimum 6 ani și 6 luni.
 • 1 post șef birou, gradul II – A.N.C.P.I. – Direcția, Managementul Proiectelor, Biroul Implementare Proiecte.
 • Cerințele postului:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul drept sau economic;
  • vechime în specialitate – minimum 3 ani.
 • 1 post consilier, gradul II – A.N.C.P.I. – Direcția Operativă.
 • Cerințele postului:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic și administrație publică;
  • vechime în specialitate – minimum 6 luni.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 mai 2019, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 mai 2019, ora 10.00, proba scrisă – București, Splaiul Independenței nr. 202 A, sectorul 6, etajul 2, camera 4;
 • 28 mai 2019, ora 10.00, proba interviu – București, Splaiul Independenței nr. 202 A, sectorul 6, etajul 2, camera 4.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Splaiul Independenței nr. 202 A, sectorul 6, etajul 1, telefon 021/317.69.33.

Apply for this Job