Funcții contractuale (16 posturi) – Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin, Județul MehedințiFuncții contractuale (16 posturi)

Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin, Județul Mehedinți

5 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin, Județul Mehedinți organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Formația “Grup electrogen întreținere clădiri, instalații“
  • 2 posturi de muncitor calificați I electricieni;
  • 1 post muncitor calificat I instalator sanitar;
  • 1 post muncitor calificat I tâmplar;
  • 1 post muncitor calificat II zugrav.
 • Formația muncitori-punct de lucru Strehaia:
  • 1 post de muncitor calificat II instalator;
  • 1 post de muncitor calificat I electrician.
 • Punct de Lucru – Centrale termice Vânju Mare:
  • 2 posturi muncitor calificat II – fochist:
  • 1 post muncitor calificat IV – fochist.
 • Formația muncitori – întreținere spatii verzi, parcuri:
  • 1 post de muncitor necalificat.
 • Formația muncitori – aprovizionare deservire mijloace de transport:
  • 1 post muncitor necalificat
 • Ambulatoriu și Farmacie Spital:
  • 2 posturi de îngrijitoare.
 • Garderoba spital:
  • 1 post garderobier.
 • Compartimentul Transport Parc Auto – Serviciul Administrativ:
  • 1 post muncitor calificat IV – șofer.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 2 posturi de muncitori calificați I electricieni – treapta profesională muncitor calificat I – calificarea electrician: grup electrogen, întreținere clădiri, instalații – Serviciul Administrativ:
  • nivel de studii generale;
  • curs/certificat de calificare în meseria de electrician;
  • act doveditor de absolvire a studiilor și a calificării;
  • vechime – minimum 9 ani vechime în meseria de electrician.
 • 1 post de muncitor calificat 1 instalator – calificarea instalator sanitar – grup electrogen, întreținere clădiri, instalații/ Serviciul Administrativ:
  • nivel de studii generale;
  • curs/certificat de calificare în meseria de instalator:
  • act doveditor de absolvire a studiilor și a calificării;
  • vechime: minimum 9 ani vechime în meseria de instalator.
 • 1 post de muncitor calificat 1 tâmplar – calificarea tâmplar – grup întreținere clădiri, instalații/ Serv iciul Administrativ:
  • nivel de studii generale;
  • curs/certificat de calificare în meseria de tâmplar;
  • act doveditor de absolvire a studiilor și a calificării:
  • vechime; minimum 9 ani vechime în meseria de tâmplar.
 • 1 post de muncitor calificat II zugrav – calificarea zugrav – grup Electrogen, întreținere clădiri, instalații/ Serviciul Administrativ;
  • nivel de studii generale;
  • curs/certificat de calificare în meseria de zugrav:
  • act doveditor de absolvire a studiilor și a calificării;
  • vechime: minimum 6 ani vechime în meseria de zugrav.
 • 1 post de muncitor calificat II instalator – calificarea instalator – Formația muncitori – Punct de lucru Strehaia:
  • nivel de studii generale:
  • curs/certificat de calificare în meseria de instalator;
  • act doveditor de absolvire a studiilor și a calificării;
  • vechime – minimum 6 ani vechime în meseria de instalator.
 • 1 post de muncitor calificat I electrician – calificarea electrician: Formația muncitori – Punct de lucru Strehaia:
  • nivel de studii generale;
  • curs/certificat de calificare în meseria de electrician:
  • act doveditor de absolvire a studiilor și a calificării;
  • vechime – minimum 9 ani vechime în meseria de electrician.
 • 2 posturi de muncitori calificați II fochist, calificarea fochist – Punct de Lucru – Centrale termice Vânju Mare:
  • nivel de studii generale;
  • curs/certificat de calificare în meseria de fochist pentru cazane de joasă presiune:
  • act doveditor de absolvire a studiilor și a calificării;
  • vechime – minimum 6 ani vechime în meseria de fochist.
 • 1 post de muncitor calificat IV fochist – Punct de Lucru – Centrale termice Vânju Mare:
  • nivel de studii generale;
  • curs/certificat de calificare în meseria de fochist pentru cazane de joasă presiune;
  • act doveditor de absolvire a studiilor și a calificării.
 • 2 posturi muncitori necalificați – Formația de muncitori;
  • nivel de studii generale;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • 2 posturi de îngrijitoare:
  • nivel de studii generale;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • 1 post garderobier – Garderoba spital:
  • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • 1 post muncitor calificat IV șofer – Compartimentul Transport Parc Auto:
  • permis de conducere categoria B;
  • fără vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 februarie 2020. ora 10.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • Pentru posturile contractuale de muncitori calificați și muncitori necalificați:
  • 24 februarie 2020, ora 10.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 03 martie 2020, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 09 martie 2020, ora 10.00 – proba interviu.
 • Pentru posturile contractuale de îngrijitoare și garderobier:
  • 24 februarie 2020, ora 10.00 – dala limită pentru depunerea dosarelor;
  • 03 martie 2020. ora 13.00 – proba scrisă;
  • 09 martie 2020. ora 13.00 – proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin, bd. Mihai Viteazul nr. 6D, Județul Mehedinți, telefon 0252/313.751, interior 105.

Apply for this Job